Mokytojų dienos proga geriausius rajono mokytojus pasveikino rajono valdžia.

Pirmadienį, spalio 5 d., buvę ir esami rajono mokytojai buvo pakviesti į Tarptautinei mokytojų dienai skirtą renginį „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“, kurio metu pagerbti geriausi rajono mokytojai.

Renginio metu pedagogams įteiktos nominacijos. Dvylika rajono mokytojų apdovanoti kretingiškės dailininkės Lidijos Kuklienės sukurtais atvirukais bei juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus proginėmis statulėlėmis.

Muzikinę programą rajono pedagogams atliko solistai – Gintarė Skerytė, Kęstutis Alčauskis, Dainius Puišys, instrumentinis trio – Povilas Jaraminas, Jaroslavas Cechanovičius, Eugenijus Kanevičius.

Šokių pasirodymus dovanojo tarptautinės klasės sportinių šokių šokėjai, LTV „Šokių dešimtukas“, LNK „Šok su manimi“, TV3 „Kviečiu šokti“ projektų dalyviai ir nugalėtojai Ainė Juzėnaitė ir Gedvinas Meškauskas.

Mokytojas idėjų architektas
Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Vaidai Adomavičienei, už balanso atradimą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, už darbą čia ir dabar, už laiko ir energijos resursų valdymą, kuriant ir įgyvendinant projektus, už kūrybos ir iniciatyvos kupiną kasdienę veiklą dirbant su vaikais.

Vaida Adomavičienė.

Metų mokytojas – už akademinius mokinių pasiekimus 9–12 G
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos geografijos mokytojui metodininkui Viliui Adomaičiui, už gimnazijos ir Kretingos miesto garsinimą: mokinių skatinimą augti ir kurti, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, siekti aukščiausių įvertinimų DoFe programoje, už mokinių ugdymo įprasminimą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose bei puikius pasiekimus.

Vilius Adomaitis.

Metų mokytoja – už akademinius mokinių pasiekimus 5–8 kl.
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos mokytojai biologijos mokytojai metodininkei Marijai Černauskienei, už akademinius mokinių pasiekimus, prizines vietas gamtos mokslų ir biologijos olimpiadose, mokinių parengimą įvairiems konkursams ir novatorišką gamtosauginių ir sveikos gyvensenos idėjų sklaidą Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos bendruomenėje.

Marija Černauskienė.

Kretingos krašto patriotas
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Sigitai Dirmeitienei, už nuoširdų mokinių bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą, tautinio identiteto savitumo puoselėjimą, autentiškos patirties sklaidą, dalyvaujant rajono visuomeninėje, kultūrinėje veikloje bei progimnazijos bendruomenės tradicijų puoselėjimą, kuriant atvirą mokyklą.

Sigita Dirmeitienė (dešinėje).

Vadovas – lyderis
Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorei Birutei Ėvaltienei, už vadybinę lyderystę, konstruktyvių sprendimų paieškas, siekiant šiuolaikiško, kokybiško švietimo paslaugų teikimo, už gebėjimą telkti mokyklos bendruomenę iniciatyvoms, atvirumui patirčiai ir pokyčiams, inovacijoms.

Birutė Ėvaltienė.

Metų mokytojas – už akademinius mokinių pasiekimus
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Irmai Ilkevičienei, už įvairių mokymo ir mokymo(si) strategijų, lavinančių mokinius savarankiškai mokytis, taikymą, už gamtamokslinio projekto, skatinančio mokinius domėtis gamtos mokslais ir patirti išgyvenamą atradimo džiaugsmą, įgyvendinimą, už mokinių skaitmeninės kompetencijos tobulinimą, gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, už pasiekimus dalyvaujant olimpiadose, motyvuojančios aplinkos kūrimą, už saugaus mokinių elgesio įgūdžių ugdymą, eilę metų rengiat mokinių saugaus eismo konkursą „Šviesoforas“.

Irma Ilkevičienė.

Metų Mokytojas – už sportinius mokinių pasiekimus
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vyresniajam fizinio ugdymo mokytojui, Rolandui Juknevičiui, už mokinių fizinio aktyvumo skatinimą, mokinių pasitikėjimo savimi ir ištvermės ugdymą, aktyvų neformaliojo vaikų švietimo sportinės veiklos organizavimą, už iškovotus medalius, dalyvaujant rajono, apskrities ir respublikos varžybose bei turnyruose.

Rolandas Juknevičius.

Metų kūrėjas
Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, Daliai Petreikienei, už paveikios pagalbos mokiniui sistemos ir palankios ugdymo (si) aplinkos ugdymo procese kūrimą, inkliuzinio švietimo vertybių įgyvendinimą, gebėjimą atskleisti individualias mokinio galias, poreikius, identifikuoti mokinių mokymosi problemas, savalaikės pagalbos mokiniams teikimą, komandinio darbo organizavimą.

Dalia Petreikienė.

Metų mokytojas – už kūrybinius mokinių pasiekimus
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos dailės mokytojai metodininkei Živilei Sabaliauskaitei, už nuoseklų gabių mokinių ugdymą bei jų parengimą respublikiniams, tarptautiniams konkursams. Už inovatyvių ugdymo formų plėtojimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą progimnazijoje ir rajone bei efektyvių nuotolinio ugdymo metodų naudojimą, kartu su mokiniais rengiant, vykdant ir viešinant virtualius kūrybinius projektus.

Živilė Sabaliauskaitė.

Bendruomeniškumo puoselėtojas
Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo vyresniajam mokytojui Robertui Žeimiui, už aktyvų dalyvavimą respublikiniuose gamtosauginiuose projektuose „Mes rūšiuojam“ ir „Kamštelių vajus“, įtraukiant Baublių kaimo bendruomenę, iniciatyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais vykdant mokyklinius projektus, mokyklos tradicijų puoselėjimą, nuoširdų, atsakingą ir ilgametį darbą Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre.

Robertas Žeimys.

Asmenybės žymė
Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ muzikos mokytojui ekspertui, kompozitoriui Aloyzui Žiliui, už pedagoginį pašaukimą ir talentą, gyvenimą paskirtą mokyklai, kūrybai ir muzikai, gebėjimą vesti mokinius į nuostabųjį dainos pasaulį, už artistiškumo, talentų ir gabumų vaikuose bei suaugusiuose įžvalgą ir ugdymo galią, kantrų kasdienį darbą ir užsispyrimą siekiant savo tikslo, mokymą ir mokymąsi, erudiciją, nenuilstamą chorinės ir bendrosios muzikinės kultūros propagavimą ir sklaidą, ryškią meninę, koncertinę, pedagoginę, kūrybinę ir visuomeninę veiklą, Kretingos vardo garsinimą rajone, respublikoje ir užsienyje.

Aloyzas Žilys.

„Švyturio“ inf.

 12,585 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes