Sporto kompleksas Kretingoje pradėtas statyti dar 2015-aisiais.

Gerokai per ilgai statomi Kretingos nakvynės namai, Sporto ir sveikatingumo kompleksas gali pareikalauti dar daugiau rajono biudžeto pinigų ne tik jiems išlaikyti, bet ir statybininkų paliktam brokui taisyti. Mat Savivaldybės administracija, baimindamasi atbaidyti rangovus, nesiryžta sutartyje numatyti griežtesnių priemonių dėl rangovų atsakomybės už darbo defektus.

Administracija sušvelnino poziciją
Viešųjų pirkimų konkursas naujam Kretingos sporto ir sveikatingumo komplekso statybos darbų rangovui parinkti dar tęsiasi. Nors vokai su pasiūlymais jau atplėšti, pasak Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Sandros Šimkutės, konkurso nugalėtojas dar nežinomas, nes šiuo metu vyksta pasiūlymų nagrinėjimas.
Kokia bus pasirašyta rangos sutartis su būsimuoju Sporto komplekso statybos rangovu, kol kas neaišku. Tačiau dar iki šio konkurso paskelbimo buvo kalbama, kad paskutiniam rangovui kris atsakomybė už visą objektą, bet dabar administracijos pozicija švelnesnė.
Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo Černeckio, sugriežtinti paskutiniųjų statybos darbų rangovų atsakomybę gal ir būtų galima, tačiau tai padidintų darbų kainą. Be to, tokios priemonės gali net atbaidyti galimus rangovus, kuriuos surasti ir šiaip yra nelengva.
Kaip galima užsitikrinti, kad atidavus eksploatacijai naujus objektus ir nepasibaigus vadinamajam garantiniam laikotarpiui netektų ieškoti papildomų pinigų rajono biudžete?

Atsakomybę galima įtraukti į sutartį
Bet kokių Savivaldybės administracijos užsakomų statybos darbų pradžia prasideda viešaisiais pirkimais.
Viešųjų pirkimų tarnybos komunikacijos specialistė Irma Pimpičkaitė, paprašyta pakomentuoti Kretingoje susiklosčiusią situaciją dėl statybos darbų rangovų atsakomybės, „Švyturiui“ teigė: „Statybos rangovo ir užsakovo santykiai, įskaitant ir rangovo atsakomybių ribų sureguliavimą, yra numatomi sutartyje. Jūsų minimą rangovo įsipareigojimą dėl jo atsakomybės šalinti bet kokius su statinio kokybe susijusius trūkumus, būtų galima įtraukti į sutarties sąlygas, jei tai numato santykius tarp rangovo ir užsakovo reglamentuojantys teisės aktai, kaip antai Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Taigi, mūsų manymu, tikslingiausia būtų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos“.
„Švyturio“ redakcija sulaukė ir šios įstaigos specialistų komentaro.
„Civiliniame kodekse nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu), ir rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
Vadovaudamiesi Civilinio kodekso nuostatomis manome, kad rangovas per garantinį laikotarpį atsako už defektus, kurie atsirado dėl atliktų statybos rangos sutartyje numatytų statybos darbų. Kiti objekte buvę rangovai, kurie statybos darbus atliko pagal atitinkamas statybos rangos sutartis, per garantinį laikotarpį atsako už defektus, atsiradusius dėl atliktų jų statybos rangos sutartyse numatytų statybos darbų“, – laiške redakcijai teigė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė viešiesiems ryšiams Diana Dambrauskienė.

Problemos sprendimo raktas – Savivaldybės galioje
Paprašius pakomentuoti, kaip galima pareikalauti atsakomybės už paliktą broką jau iš bankrutavusio rangovo, telefonu buvo paaiškinta, jog tokia problema gali būti sprendžiama teisiniu aspektu. Kitaip tariant, niekas nedraudžia kreiptis į teismą.
Vadinasi, Savivaldybės administracija, nesiryždama koreguoti rangos sutarčių, iš anksto numato galimybę kada nors papildomai patuštinti rajono biudžetą?
Advokato Lino Kontrimo nuomone, problemą dėl rangovų atsakomybės už padarytus darbus šiuo atveju gali išspręsti tik pati Savivaldybės administracija, sudarydama sutartį su nauju rangovu ir numatydama, jog jis bus atsakingas ir už anksčiau dirbusių rangovų darbų kokybę.
„Suprantama, tai tikriausiai padidintų darbų kainą. Tačiau Savivaldybė gali susigrąžinti papildomai išleistas lėšas, bet tik tuo atvejų, jei dar nepasibaigusios ankstesnio rangovo bakroto procedūros. Savivaldybė gali teikti kreditorinį reikalavimą ir atsistoti į įmonės kreditorių eilę“, – „Švyturiui“ teigė L. Kontrimas.
Neaiškios konkursų salygos jau patuštino savivaldybės biudžetą
Papildomų biudžeto lėšų –21 tūkst. eurų – jau pareikalavo naujosios Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pastato stogas, kurį šį rudenį teko skubiai remontuoti. Paskutinis rangovas „Panevėžio statybos trestas“ neprisiėmė atsakomybės už ankstesnių rangovų paliktą broką.
Spalio 14-ąją Savivaldybės administracija pasirašė rangos sutartį su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia UAB „Arkosta“ dėl Nakvynės namų statybos darbų užbaigimo – jau trečiuoju šio objekto rangovu. Rangos sutartyje numatyta atsakomybė tik už šios įmonės atiktus darbus.

 67,252 peržiūrų (-a)

30% LikesVS
70% Dislikes