Asociatyvi nuotr.

Informacinis pranešimas žemės sklypų savininkams ir kitiems naudotojams, kurie neatsiėmė siųstų informacinių pranešimų dėl Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos Sinchronizacijos projekto ,,harmony link jungties ir 330 kv skirstyklos ,,Darbėnai‘‘ Statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsniu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr.1079 atliekamas supažindinimas su parengtu ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planu (toliau – Vystymo planas).
Susipažinti su Vystymo planu galima iki 2021 m. gegužės 23 d:
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-436);
• Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas (http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/elektra/sinchronizacija-su-kontinentine-europa/projekto-planavimas);
• Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu > tinklo-pletra > strateginiai-projektai >Harmony Link
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti raštu Planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt., planavimo iniciatoriui – Litgrid AB, el. p. info@litgrid.eu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinama Palangos miesto visuomene su ypatingos valstybinės svarbos projekto sprendiniais, organizuojamas tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzViNjYzYjItMjUzMy00NWM2LWJjMzgtNWNhNThjNGZjZjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinama Kretingos rajono savivaldybės visuomene su ypatingos valstybinės svarbos projekto sprendiniais vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 24 d. 16.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU5Y2IwZmYtNTcxNy00NGM3LWJkMGUtZjgxOWY2ZDkyZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Šiame informaciniame pranešime pateikta informacija skirta žemės sklypų savininkams ir kitiems naudotojams, kurie pranešimų dėl Vystymo plano siųstu, deklaruotos gyvenamos vietos adresu, neatsiėmė. Žemės sklypų, kurių dalims bus nustatomas servitutas ir elektros tinklų apsaugos zona, sąrašas:
Palangos savivaldybėje: unikalūs numeriai: 440015952877; 44015869137; 44016264150; 440016001924; 440016002565; 440007451704; 440007451921; 440010904208.
Kretingos rajono savivaldybėje: unikalūs numeriai: 564700040061; 564700010018; 564700030092;
440033672192; 440041808064.
Besiribojančių su Vystymo plano galiojimo riba žemės sklypų sąrašas:
Kretingos rajono savivaldybėje: unikalus numeris: 440045373964, 564700040004.

 69,050 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes