Pažymų, kuriomis iki šiol buvo pateisinamas vaiko ar mokinio neatvykimas į ugdymo įstaigą, medikai nebeišrašo nuo mokslo metų pradžios.

Nuo pažymų rašymo susirgusiems mokiniams gydytojus atleidusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šį galvos skausmą užkrovė pedagogams – dabar gavę tėvų raštelį apie sergantį vaiką patys mokytojai turi apsispręsti, nuo kokių užsiėmimų jį reikia atleisti.

Pažymų, kuriomis iki šiol buvo pateisinamas vaiko ar mokinio neatvykimas į ugdymo įstaigą, medikai nebeišrašo nuo mokslo metų pradžios.

Savivaldybės ir ugdymo įstaigos turėjo parengti tvarką ir nusimatyti, kokiais atvejais ir kaip tėvai turi pagrįsti vaiko nebuvimą mokykloje ar darželyje, su nauja tvarka supažindinti tėvus ar globėjus, pilnamečius mokinius. Tačiau praėjus beveik mėnesiui gydytojų, pedagogų ir vaikų tėvų nuomonė apie šią naujovę yra nevienareikšmė.

Pateikė rekomendacijas

Siekdama užtikrinti mokinių lankomumo apskaitą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rugpjūčio pradžioje visoms savivaldybėms ir ikimokyklinėms įstaigoms bei mokykloms išsiuntė informaciją dėl vaikų ir mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą 094/A. Savivaldybėms, kurios pagal įstatymus ir atsakingos už vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas, rekomenduota pasitvirtinti tos savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarką, o mokykloms – savo tvarką: nusistatyti pateisinamas pamokų/ugdymo dienų praleidimo priežastis, praleidimą pateisinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką; taip pat nusistatyti didžiausią galimą pateisinti pamokų skaičių, prevencines priemones ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems mokiniams būdus ir kt.  

Apie tai, kad nuo rugsėjo 1 dienos medicininės pažymos dėl vaiko neatvykimo į lopšelį-darželį ar mokyklą medikai nebeišduoda, vaiko neatvykimą į įstaigą teisina tėvai, visos rajono ugdymo įstaigos informavo vaikų tėvus ar globėjus bei rūpintojus. Jiems taip pat pranešta, kad įstaigose rengiamas Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas,  kai kurios įstaigos tėvams netgi pateikė priminimą, jog pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai turi teisę ir pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsiant privalu informuoti mokyklą ir pan. Jeigu vaikas negali dalyvauti fizinio lavinimo ar šokių pamokoje dėl objektyvių priežasčių, tėvai prašomi parašyti pažymą, kurią mokinys turi atsinešti į pamoką.

Dėl pasikeitusios praleistų pamokų teisinimo tvarkos kai kurios ugdymo įstaigos tėvams nusiuntė netgi Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų informacinius raštus.    

Patvirtino atlyginimo už išlaikymą lengvatas

Atsižvelgdama į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos, savivaldybėje specialiai sudaryta darbo grupė parengė Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo  mokyklų mokinių pamokų/ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą. Jame numatyta, kada praleistos pamokos/ugdymo dienos yra laikomos pateisinamomis, kam, praleidus pamokas, reikia pateikti pateisinantį dokumentą ir t. t.

„Aprašo projektas buvo pateiktas visoms ugdymo įstaigoms. Jame rekomenduota nustatyti galimą pateisinti ne didesnį nei 10 nelankytų  darbo dienų skaičių; teisiniu dokumentu pripažinti tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo priežasties, adresuotą grupės, kurioje ugdomas vaikas, mokytojui; parengti atmintines ar lankstinukus, kuriuose informuojama apie reikalavimus vaikui nelankant įstaigos ir kita. Ugdymo įstaigos iki rugsėjo 26 dienos galėjo teikti savo pasiūlymus ir pastebėjimus. Kitą savaitę Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų/ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas turėtų būti patvirtintas, juo vadovaujantis, mokyklos parengs savo tvarką įstaigos nelankymui pateisinti“, – „Švyturiui“ sakė Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė.        

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Savivaldybės taryba patvirtino Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuriame numatyta, jog tėvams, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos, atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos taikomos pateikus nebe gydytojo išrašytą pažymą, o paaiškinimą raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo ne daugiau nei 10 darbo dienų, adresuotą grupės, kurioje ugdomas vaikas, mokytojui; arba paaiškinimą raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo daugiau negu 10 darbo dienų, adresuotą įstaigos direktoriui.   

Medikams – palengvėjimas, pedagogams – rūpestis

Kalbinti medikai ir ugdymo įstaigų vadovai naująją tvarką vertino nevienodai. „Būtume labai laimingi, jeigu reikėtų tik gydyti, – sakė Kretingos šeimos klinikos šeimos gydytoja Dalia Lapkūnienė. – Gerai, kad nebereikės rašyti medicininių pažymų 094/A, susitaupys laikas priimti daugiau pacientų. Nors dar buvo atvejis, kai mama jos prašė – esą darželio auklėtoja reikalauja. Patariau nueiti pas įstaigos vadovę ir išsiaiškinti, ar ji žino apie naująją tvarką. Šiaip dauguma tėvų jau tikriausiai žino, kad gali patys pateisinti vaiko nelankymą, medicininių pažymų nebereikalauja“.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Evaltienė pasakojo, kad įstaigą lankančių  vaikų tėvai supažindinti su nauja tvarka, parengta jiems skirta atmintinė, speciali forma-prašymas pateisinti vaiko nelankytas dienas dėl ligos. „Kol kas tėveliai nepiktnaudžiauja, vaikų lankomumas nesumažėjo, nors ligų sezonas dėl orų permainų jau prasideda. Kol kas sunku vertinti, ar naujoji tvarka, kai nelankymą gali pateisinti patys tėvai, pasiteisins, apie tai galėsim spręsti po pusės metų“, – kalbėjo direktorė.

Kitos pašnekovės – Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Laimos Mačernienės – teigimu, naujoji tvarka dėl mokyklos nelankymo pateisinimo gydytojus išvadavo nuo „popierizmo“, o štai pedagogams tai yra papildomas rūpestis, ir gana nemažas. „Jau kol vaikai atnešdavo medicininę pažymą iš gydytojo turėdavome reikalų, o dabar problemų, manau, bus dar daugiau, – sakė L. Mačernienė. – Bus papildomas krūvis klasės auklėtojams išreikalauti, kad tėvai parašytų tą pateisinimo lapelį, o vaikai jį atneštų. Anksčiau galiojo tvarka, kad 3 dienas į mokyklą ar darželį neatėjus vaikui, tėvai turėdavo ugdymo įstaigą įspėti raštiškai, bet po to būdavo reikalaujama ir gydytojo pažymos. Ne vieno tekdavo ne po kartą prašyti, kad ją atneštų. Dabar, kai patys tėvai galės parašyti pateisinimą, kaip gyvenimiška praktika rodo, bus dar daugiau tėvų, kurių teks tų pateisinimų prašyti. Mokykla yra pasitvirtinusi specialią formą-prašymą nelankytoms dienoms pateisinti, ją tėvai galės atsispausdinti ir užpildyti namuose. Bet ir vėl bėda – ne paslaptis, kad ne visos kaimo vietovėje gyvenančios šeimos naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, namuose turi spausdintuvus. Vadinasi, turės ateiti į mokyklą. Bet ar eis?“.

Dar viena nežinomybė, pasak direktorės, kaip atleisti mokinį nuo kūno kultūros ir šokių pamokos. Gydytojo išduotoje pažymoje būdavo parašyta, kuriam laikui vaikas negali lankyti šių pamokų, o kas dabar tai nustatys? „Buvo jau konkretus atvejis, kai mama pasakė, jog vaikas yra po tam tikros operacijos, mėnesį negali lankyti fizinio lavinimo pamokų. Bet aš negaliu prisiimti atsakomybės – gal tas vaikas minėtų pamokų negali lankyti pusę metų?“ – dar vieną rūpestį išsakė mokyklos vadovė.

Anot jos, apie naująją tvarką tėvai informuoti, piktnaudžiavimo atvejų kol kas nepastebėta, mokinių lankomumas geras. „Pasikartosiu, kad naujoji tvarka gydytojams darbą palengvino, o pedagogams, ypač klasių auklėtojams, ant pečių uždėjo papildomą naštą. Ar naujoji tvarka bus patogiau tėvams, ir ar apskritai ji pasiteisins, laikas parodys“, – kalbėjo L. Mačernienė.        

 Negali prašyti duomenų apie sveikatą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) teigia, kad naujovė leis sutaupyti ne tik gydytojų darbo laiką, bet ir racionaliau naudoti finansinius išteklius. Ministerijos duomenimis, atsisakius 094/a pažymų, bus sutaupyta apie 1,2 mln. eurų. 

SAM akcentuoja, kad ugdymo įstaigos neturi teisės prašyti pateikti tik medikams skirtų duomenų iš žmonių sveikatos istorijų, juolab kad tai yra itin jautrūs sveikatos duomenys apie diagnozę, atliktus tyrimus, jų rezultatus, paskirtus vaistus, kurie neturi nieko bendro su pateisinimu dėl ligos, nes nėra nurodoma, koks gydymo režimas skirtas – kiek reikia sveikti. Minėti išrašai yra reikalingi medikams, pavyzdžiui, keičiantis informacija, t. y. siunčiant konsultacijai pas gydytoją specialistą, informuojant apie taikytą gydymą šeimos gydytoją ir kt.

Tai, kad ugdymo įstaigos negali prašyti itin jautrių sveikatos duomenų, patvirtina ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), į kurią išaiškinimo, ar sveikatos duomenų tvarkymas ugdymo įstaigose atitinka teisės aktų reikalavimus, kreipėsi SAM. VDAI vienareikšmiškai nurodė, kad reikalavimas pateikti duomenis apie sveikatą nėra pagrįstas, o įstaigoms, kurios pažeidžia Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, gali būti taikomos baudos. Jos gali siekti 0,5 arba 1 proc. metinio biudžeto, bet ne daugiau kaip 60 000 eurų.

Laima Stonkuvienė

 11,974 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes