Pranešimas apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, susipažinimo su inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniais.

VadovaujantisLietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnio 3 dalies reikalavimais, teikiame informaciją apie parengtą 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Vystymo planas), dėl viešojo intereso numatomus nustatytižemės naudojimo apribojimus, servitutus, susipažinimo su Vystymo planu ir jo viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu ,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

  1. p.: o.vaiciene@ardynas.lt.

 

Šis pranešimas skirtas žemės sklypų savininkams, kuriems nepavyko įteikti registruotais laiškais siųstų informacinių pranešimų:

Pagėgių savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams dėl žemės sklypų, kurių unikalūs Nr.:883200020057; 883200010054; 883200010049; 440000268346; 440011493939; 440015679300; 440001267265; 440001261005; 880100030071; 880100030070;880100030069; 880100030066; 440010740624; 880100030098; 880100030099.

Šilutės rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams dėl žemės sklypų, kurių unikalūs Nr.: 885000060114;885000030119; 440012200930; 884400030134; 881400050011; 881400050063; 881400030014; 440028801169; 887200120001; 881400020179; 881400020035; 440009086280; 881200060173; 881200010198; 881200010185; 440002187413;440024478620; 440005330474; 887200120005; 887200120058; 440029950498; 440050308264; 882200010220; 440009371273; 440031029742; 440049979931; 440000793204; 440001879961; 440018001702; 440005330690; 440038185076.

Klaipėdos rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams dėl žemės sklypų, kurių unikalūs Nr.:440021795080; 553800110083; 440007747528; 553800130065; 440005027589; 440010136717; 440007747450; 555500010007; 440018336362; 440005748280; 440008008266; 440005934163; 554400030184; 440008654900; 440015931206; 440029201578; 440007693588; 440004875634; 440021175660; 440037370535; 440008004077; 440021469481; 440009620562; 440005746520; 555500010038; 440044325858; 440005161504; 440008689918; 440021795080; 440011279782; 554400050050; 440004380834.

Kretingos rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams dėl žemės sklypų, kurių unikalūs Nr.: 440025160210; 440037435264; 440007677843; 440007678132; 440011915307; 560400050007; 440020225712; 440043513988;440044333726; 440039977554; 440021627070; 565400010141; 440021627160; 565400010065; 440018119305; 565400030029; 440012299591; 440043898586; 440008974287; 565700010119; 440040031792; 440011587727; 440001868382; 440005082868; 565700020159; 440020212613; 561700020056; 440015658774; 440009398058; 440008941251; 566700010097; 440003740336; 440015632632; 440015632776; 440015632721; 440016074123; 440016276318; 440018326555; 563000010143; 565400030037; 564700030024; 561700030015; 440009411036; 440008901366; 560400060001.

Susipažinti su Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2020-11-10 iki 2021-01-11:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438);
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;
  • Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu>Tinklo plėtra>Strateginiai projektai>Darbėnai-Bitėnai;

 

Vystymo plano sprendinių vieši svarstymaivyks 2021 m. sausio 12-13d. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos naudojimosi instrukcija pateikta Vystymo plano rengėjo internetinėse svetainėje: www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Nuorodos tiesioginiam  prisijungimui pateikiamos žemiau:

Vystymo plano sprendinių nuotolinis viešas svarstymas vyks atskirai kiekvienai savivaldybei:

 

Pasiūlymų teikimo tvarka – Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami planavimo iniciatoriui raštu, siunčiant elektroniniu paštu info@litgrid.euarba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

Užs. Nr. 4278.

Kur pirkote kalėdines dovanas?

View Results

Loading ... Loading ...

 9,180 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes