Kas iš tiesų atsakingas už užstrigusias dar vienas statybas Kretingoje? Įžūlus rangovas, nekompetentinga Savivaldybės administracija? Tuos pačius klausimus uždavėme ir rangovui UAB „Indema“ direktoriui Rolandui Vasiliauskui, ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Violetai Turauskaitei.

Kodėl UAB „Indema“ lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” priestato statybų neužbaigė iki sutartyje nurodytos datos – 2020 m. gruodžio 22 d.?
Rolandas Vasiliauskas (toliau – “Indema”): darbai nebuvo užbaigti laiku dėl nuolat nustatomų techninio darbo projekto klaidų ir netikslumų, už kuriuos yra atsakingas užsakovas, t. y. Kretingos rajono savivaldybės administracija. Apie projekto klaidas ne kartą yra rašyta viešai spaudoje ir tą yra nurodę savivaldybės atstovai. Taip pat tenka nusivilti, jog užsakovas vengia operatyviai bendradarbiauti bei vilkina atsakymų bei sprendimų priėmimą. Kai kurių atsakymų tenka laukti vieną, du mėnesius ir ilgiau. Pavyzdžiui, kai kurie atsakymai rangovui dar nėra pateikti nuo pernai metų birželio ir lapkričio. Taip pat užsakovas nevykdo pareigos pateikti atnaujintas techninio darbo projekto laidas ir vilkina įforminti papildomus darbus, be kurių rangovas negali toliau tęsti darbų. Tik 2021 m. kovo 26 d. gavome Kretingos administracijos direktoriaus pasirašytą raštą, kuriame buvo nurodyta, kad yra pasirašytos naujos techninio darbo projekto laidos ir rangovas gali jas atsiimti. Taip pat rašte buvo paprašyta per 5 darbo dienas peržiūrėti gautus dokumentus ir informuoti apie nustatytus netikslumus. Kovo 29 d. UAB „Indema“ statybos vadovas atvažiavo atsiimti dokumentų, tačiau paaiškėjo, kad naujos techninio darbo projekto laidos dar nėra pasirašytos. Pagal faktą patvirtintas naujas techninio darbo projekto laidas gavome kovo 30 d. 12 val. Tai yra akivaizdus rangovo klaidinimas dėl neteisingos informacijos pateikimo.
Violeta Turauskaitė (toliau – Savivaldybė): pagal pasirašytą sutartį darbų atlikimo terminas buvo 2020 m. gruodžio 22 d. Rangovui statybvietė buvo perduota 2019 m. gruodžio 23 d. Realūs darbai objekte buvo pradėti 2020 m. vasario 6 d., pamatai baigti įrengti tik per 3 mėnesius – 2020 m. gegužės 15 d. Gegužės mėnesį rangovas pradėjo vykdyti sienų mūro darbus, pažeisdamas projektinius sprendinius, todėl turėjo sienų mūrą demontuoti ir vykdyti statybos darbus pagal projekte numatytus sprendinius. Praėjus pusei sutarties terminui darbų buvo atlikta tik 21 proc., nors svarbesnių pastabų dėl techninio projekto sprendinių iki tol nebuvo gauta.
Kodėl Kretingos rajono savivaldybė sutiko pratęsti objekto pridavimo terminą po gruodžio 5 d., nors sutartyje – savivaldybės teigimu – numatyta, kad terminas nebus nukeliamas jokiomis aplinkybėmis.
“Indema”: negalime už savivaldybę atsakyti, kodėl ji sutiko pratęsti terminą. Kaip mes suprantame sutarties sąlygas, sutartis numato, kad ji gali būti pratęsta dėl išskirtinių gamtos sąlygų, papildomų darbų ir aplinkybių, už kurias atsako užsakovas.
Savivaldybė: sutartyje yra numatyta darbus atlikti per 12 mėn. ir darbų pratęsimo terminas nėra numatytas. Administracija, įvertinusi, kad statybos metu buvo tikslinami projektiniai sprendiniai, sutiko, kad rangovas užbaigtų darbus iki kovo 1 d. Šiuo laikotarpiu administracija rangovui nutarė netaikyti sankcijų.
Ar nebijojote pasirašyti tokios sutarties? Nenugąsdino tokia sutarties sąlyga?
“Indema”: kaip minėjome, mūsų vertinimu, sutartyje numatyti terminai gali būti pratęsiami.
Savivaldybė: sutarties projektas buvo skelbiamas kartu su pirkimo dokumentais, todėl visi pirkime dalyvavę rangovai sutarties sąlygas galėjo įsivertinti ir matyti, kad sutartyje darbų termino pratęsimas nebuvo numatytas.
Kodėl objektas nebaigtas dar po kelių termino nukėlimų?
“Indema”: kaip minėta, darbai neužbaigti dėl projektinės dokumentacijos klaidų (žr. pirmą atsakymą).
Savivaldybė: 2020 m. spalio mėn. pasitarime dėl mokslo paskirties pastato Miško g. 5, Kretingoje rekonstravimo darbų atlikimo darbų atlikimo buvo nuspręsta rangovui iki 2021-03-01 sankcijų netaikyti, o rangovas užtikrino, kad iki tos datos sutartinius įsipareigojimus tikrai įvykdys (išskyrus aplinkos sutvarkymo darbus, kurių atlikimas priklauso nuo oro sąlygų). Taip pat rangovas nurodė, kad pretenzijų administracijai kaip užsakovui daugiau neturi ir darbus gali tęsti. Todėl administracija buvo įsitikinusi, kad rangovas yra galutinai išsinagrinėjęs visą pateiktą techninį darbo projektą ir daugiau pastabų dėl jo sprendinių neturi ir darbus toliau gali vykdyti be jokių trukdžių. Tačiau rangovas po 2020-10-12 vėl ėmė reikšti pretenzijas dėl netinkamų ar neaiškių techninio darbo projekto sprendinių. Administracija visų trijų mėnesių bėgyje stengėsi atsižvelgti į pagrįstas, o kartais ir visiškai nepagrįstas pretenzijas dėl projekto sprendinių ir taisė juos kiek įmanoma greičiau. Manome, kad smulkmeniškos pretenzijos dėl projekto sprendinių netrukdė rangovui vykdyti statybos darbų, kadangi jokio rašto dėl statybos sustabdymo dėl to, kad projektuotojai laiku nepateikė kokio nors sprendinio ar dėl kitų priežasčių, negavome.
Telefonu užsiminėte, kad iš užsakovo – savivaldybės – pusės buvo daug sutarties nesilaikymo atvejų. Prašau juos detalizuoti.
“Indema”: užsakovas pažeidė pareigą pateikti tinkamai ir be klaidų parengtą techninį darbo projektą. Taip pat užsakovas nesilaiko bendradarbiavimo pareigos ir operatyviai nereaguoja į rangovo prašymus.
Kokia šiandien yra statybų objekto stadija? Ar ketinate jį užbaigti? Ar planuojate kreiptis į teismą? Kokiu pagrindu?
“Indema”: šiuo metu darbai vyksta, tačiau dėl trūkstamų sprendinių negalime tęsti dalies darbų. Darbų užbaigimo terminas priklauso ir nuo savivaldybės veiksmų. Kadangi savivaldybė neteikia atsakymų ir dokumentų, kurie yra būtini darbų atlikimui, todėl sunku prognozuoti darbų užbaigimo datą. Apie kreipimąsi į teismą kalbėti dar per anksti. Tikimės, kad su užsakovu nesutarimus pavyks išspręsti geranoriškai ir be papildomų išlaidų teisininkams.
Savivaldybė: administracija abejoja, ar rangovas bus pajėgus užbaigti darbus iki birželio 1 d. kaip tai deklaruoja rangovas, kadangi vasario mėn. pabaigoje buvo atlikta darbų tik 55 proc.
Kada paskutinį kartą savivaldybė Jūsų įmonei atliko mokėjimą? Kokio dydžio? Kiek iš viso pinigų Jums jau sumokėta?
“Indema”: paskutinį mokėjimą užsakovas atliko už sausio mėnesio darbus. Tikslios sumos negalime atskleisti dėl konfidencialumo reikalavimų.
Savivaldybė: rangovui šiuo metu apmokėta už sausio mėn. atliktus darbus.
Jūsų nuomone, kodėl iš Kretingos bėga statybų rangovai, nebaigę darbo? Ar Jūs irgi ketinate pabėgti?
„Indema“: rangovas gerbia turimus sutartinius įsipareigojimus ir neplanuoja „bėgti“ iš objekto, negana to daro nenumatytus/papildomus darbus tikėdamas, kad už juos užsakovas atsiskaitys, nes jų neatlikus, būtų sugadinti jau anksčiau atlikti darbai.
Savivaldybė: administracija visada geranoriškai bendradarbiauja su rangovais, siekdama įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, laiku atsiskaito už įvykdytus darbus, o kada rangovai tampa nepajėgūs laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų arba bankrutuoja, administracija turi priimti sprendimus kaip užbaigti pradėtus objektus.

 19,016 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes