Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau 3 metų darbo patirtį sporto srityje;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis MS Word, MS EXCEL bei kitomis programomis;
1.4. mokėti planuoti ir organizuoti įstaigos darbą;
1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą bei kitus su kūno kultūra ir sportu susijusius teisės aktus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos nutarimu, reikalavimus;
1.7. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. būti nepriekaištingos reputacijos.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (iki 2021-06-22 įskaitytinai).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).
Pagrindinį skelbimą dėl konkurso galima rasti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt/karjera.
Informacija teikiama tel.: (8 445) 53 525, 72 147, 51 019.

 19,017 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes