Valstybė yra daugiau nei pusės Lietuvos miškų savininkė. Siekdama nuolat žinoti aktualią savo miškų būklę, valstybė organizuoja jų inventorizacijas ir būklės pasikeitimų registravimą miškų kadastre.

Pagrindinis miškų inventorizacijos uždavinys – parengti duomenis apie valstybinių miškų išteklius, jų našumą bei produktyvumą, funkcinę, erdvinę, amžiaus ir rūšinę struktūras. Šios inventorizacijos duomenų pagrindu atnaujinamas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras bei rengiami valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai.

Valstybinių miškų inventorizaciją vykdo šių miškų valdytojas – Valstybinių miškų urėdija. Tuo tarpu, šios inventorizacijos duomenis tikrinti, tvirtinti ir teikti dokumentus registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre pavesta Valstybinei miškų tarnybai. Tarnyba inventorizacijų duomenis apdoroja, parengia nustatytu formatu ir perduoda į Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos (MKIS) duomenų bazę.

Valstybinių miškų inventorizacijos duomenų tvirtinimas susideda iš dviejų dalių: miškų inventorizacijos lauko darbų kokybės tikrinimo ir kameralinių duomenų atitikimo reikalavimams tikrinimo. Lauko darbų duomenų kokybė vertinama identifikuojant ribines linijas tarp skirtingų nuosavybės formų ir riboženklių bei aprašant jų būklę, nustatant miško sklypų ribas, medynų taksacinius rodiklius ir aprašant neapaugusias mišku miško bei kitas žemes, augavietes, medynų tūrius, sausuolių medžių tūrius, medynų kilmę, jų skirstymą į ardus ir t.t.

Tarnybos Miškotvarkos skyriaus specialistai įvertina pateiktus miškų inventorizacijų duomenis bei dokumentus ir, nustatę, kad duomenys ir dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, atsitiktinės atrankos būdu tikrina objektus, išsidėsčiusius įvairiuose miškuose. Per metus Valstybinės miškų tarnybos specialistai patikrina apie 12 tokių duomenų paketų. Vieną duomenų paketą patikrinti užtrunka apie 20 darbo dienų.

Pastaruoju metu, tikrindami valstybinių miškų inventorizacijų duomenis, Valstybinės miškų tarnybos specialistai pastebi, kad lyginat su 2012 metais, pateikiami vis tikslesni inventorizacijų duomenys, mažėja paklaidų procentas. Tai iliustruoja ir grafike pateiktos žemėjančios kreivės, kurios reiškia mažėjantį paklaidų procentą ir atitinkamai didėjantį pateikiamų duomenų tikslumą.

Valstybinės miškų tarnybos specialistams įvertinus inventorizacijos lauko darbų kokybę, VĮ Valstybinių miškų urėdijos specialistai toliau tvarko aprašomuosius ir grafinius inventorizacijos duomenis. Užbaigus kameralinį duomenų tvarkymo etapą, duomenys teikiami Valstybinei miškų tarnybai tvirtinti.

Vis dar pasitaiko atvejų, kai pateikti inventorizacijų duomenys nebūna patvirtinami ir yra grąžinami tikslinti. Tai nutinka jei tikrinimo metu nustatomos pateiktų duomenų ar informacijos klaidos, netikslumai, neatitikimai tarp aprašomųjų ir grafinių duomenų, pateikiami ne visi Miškų inventorizacijai patvirtinti būtini duomenys ir dokumentai arba kai pateikti duomenys prieštarauja susijusių registrų duomenims. Tokiu atveju, tarnyba informuoja duomenų teikėją, kad prašymas nebus tenkinamas, nurodo atsisakymo tenkinti prašymą priežastis, pasiūlo, pateikti patikslintus duomenis ir (ar) dokumentus.

Patvirtinus miškų inventorizacijos duomenis, Tarnyba duomenis ir dokumentus perduoda VĮ Registrų centrui juos įrašyti į Miškų valstybės kadastrą.

 221 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes