Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Siūlomais pakeitimais įgyvendinamos Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo pataisos, kurios ūkio subjektus įpareigoja teikti informaciją apie patvariųjų organinių medžiagų, jų turinčių cheminių mišinių ir gaminių (POT medžiagos) atsargas Aplinkos apsaugos agentūrai. Taip pat įgyvendinamos ES Reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų nuostatos, susijusios su informacijos apie POT medžiagų atsargas teikimu.

Tvarkos apraše apibrėžiama, kokius konkrečius duomenis, kokiu periodiškumu ūkio subjektai turės teikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Numatyta, kad įmonės turės teikti duomenis ir informaciją apie sukauptas POT medžiagų, kurių naudojimas išimtinais atvejais leidžiamas, atsargas, jų pobūdį, kiekį, saugojimo (sandėliavimo) būdus, taikomas prevencines POT išleidimo į aplinką priemones.Tam reikės užpildyti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) parengtą formą, kuri bus skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje.

Minėta informacija ir duomenys padės užtikrinti veiksmingą POT atsargų tvarkymą aplinkai saugiu būdu. Trūkstant duomenų, Aplinkos apsaugos departamentas negali užtikrinti efektyvios POT atsargų, apie kurias pranešta, naudojimo ir tvarkymo priežiūros, kyla sunkumų rengiant nacionalines ES Reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų ir Stokholmo konvencijos įgyvendinimo ataskaitas.

Įvertinus praktinę patirtį numatyti ir kiti tvarkos aprašo nuostatų pakeitimai, mažinantys administracinę naštą. Siūloma nustatyti papildomas išimtis, kai duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius į informacinę sistemą „AIVIKS“ teikti nereikia.

Pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos  POT medžiagų atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis.

Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį, kad šis reikalavimas nėra naujas – prievolė ūkio subjektams teikti atitinkamą informaciją apie POT medžiagų atsargas nacionalinei kompetentingai institucijai nustatyta atitinkamame tiesioginio taikymo ES reglamente ir galioja nuo 2004 m.

Patvarieji organiniai teršalai (POT) – tai organinės medžiagos, kurios išlieka aplinkoje, kaupiasi gyvuose organizmuose. Jie gali būti pernešami oru, vandeniu arba migruojančioms paukščių, žuvų rūšims kertant šalių sienas ir taip pasiekti regionus, kuriuose jie niekada nebuvo gaminami ar naudojami.

Dėl gerų techninių charakteristikų šios medžiagos pastarąjį šimtmetį plačiai naudotos ar naudojamos. Pesticidai – kaip augalų apsaugos priemonės, polichlorinti bifenilai – kaip transformatorių ir kondensatorių alyvos komponentai, polibromintieji difenileteriai – kaip ugnies slopinimo priemonė gaminiuose, PFOA (perfluoroktano rūgštis, jos druskos ir giminingi junginiai) – gaisro gesinimo putose ir kt.

Nustatyta, kad patvarieji organiniai junginiai sutrikdo žmonių bei gyvūnų vystymąsi, sukelia vėžinius susirgimus, pažeidžia imuninę, hormoninę, reprodukcinę, nervų sistemas. Jie į organizmą patenka per odą, kvėpavimo takus, su maistu. Susikaupę didesni jų kiekiai gali sukelti kepenų ligas, ūmias alergines reakcijas, vaisingumo sutrikimus, kūdikių išsigimimus.

Pastabas ir pasiūlymus Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui galima teikti iki birželio 25 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 107 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes