Šiandien sukanka lygiai 100 metų, kaip gimė Salantų kunigas Brunonas Bagužas.

Šiandien sukanka lygiai prieš 100 metų, kai gimė tremtinys Salantų klebonas Brunonas (Brunas) Bagužas.

Kunigas kasė pylimus

Kunigas, politinis kalinys Brunonas Bagužas gimė 1920 m. rugpjūčio 31 d. Plungės apskrities Alsėdžių valsčiaus Žemaičių Kalvarijos parapijos Šarnelės kaime, mirė 2008 metais rugsėjo 9 d. Salantuose, kur ir palaidotas.

Brunonas Bagužas nuo 1927 metų mokėsi Žemaičių Kalvarijos pradžios mokykloje, Marijampolėje, vienuolių marijonų išlaikomoje gimnazijoje.

1939 m. baigė Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus vardo valstybinės gimnazijos šešias klases.

19-metis Brunonas Bagužas. Herškės Leibovičiaus nuotr. Žemaičių vyskupystės muziejaus archyvas.

1939–1944 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje.

1944 m. spalį pasitraukė į Vokietiją, Rytprūsius. Dirbo įvairius priverstinius darbus. Baigiantis karui atsidūrė Raudonosios armijos karo belaisvių filtraciniame lageryje, iš kur buvo nugabentas į Sverdlovsko sritį, Sierovo rajoną. Ten dirbo miško darbininku, kasė pylimus.

1946 m. lapkritį sugrįžo į Lietuvą, dirbo diakonu Telšių Katedroje, ruošėsi baigiamiesiems kunigystės egzaminams.

 Į kunigus įšventintas 1947 m. vasario 2 d. Panevėžyje. Dirbo Telšių Katedros vikaru, Sedos (Mažeikių rajonas) parapijos vikaru. Nuo 1948 metų kovo – vėl paskirtas Telšių Katedros vikaru.

Kalėjo tremtyje

1949 m. liepos 30 d. Brunoną Bagužą areštavo LSSR MGB Telšių apskrities skyriaus darbuotojai. Apkaltintas antisovietine agitacija, buvo kalinamas ir tardomas Telšiuose, LSSR MGB vidaus kalėjime Vilniuje, kalintas Lukiškių kalėjime.

1950 m. vasario 25 d. Ypatingojo pasitarimo metu nuteistas 10 metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. Kalintas Maskvos Butyrkų kalėjime, Gorkio kalėjime.

1950 m. liepos 1 d. atvežtas į Viatkos pataisos darbų lagerį (SSRS MVD Viatlagą). Buvo kalinamas Kirovo srityje, Kaisko rajone.  Iš lagerio paleistas 1956 m. liepos 30 d.

Į Lietuvą sugrįžo 1956 m. rugsėjo 13 d.

Grįžęs kunigavo Telšių vyskupijoje. 1956–1957 m. dirbo Pagėgių ir Rukų (Šilutės rajonas) parapijų vikaru,.

1957–1961 m. dirbo Renavo (Mažeikių rajonas) parapijos klebonu, 1961–1965 m. – Janapolės (Telšių rajonas) parapijos klebonu, 1965–1970 m. – Pagramančio (Tauragės rajonas) parapijos klebonu, 1970–1973 m. – Stalgėnų (Plungės rajonas) parapijos klebonu.

Po daugiau nei dešimtmečio grįžo į Salantus

1973–1974 m. buvo Salantų (Kretingos rajonas) parapijos altarista.

1974–1977 m. dirbo Alsėdžių (Plungės r.) parapijos klebonu, 1977–1980 m. – Žvingių (Šilalės rajonas) parapijos klebonu, 1980–1986 m. – Pagėgių ir Rukų parapijų klebonu.

Nuo 1986 m. balandžio 3 d. – Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonas, o nuo 1988 m. birželio 3 d. – Salantų parapijos altarista.

Nuo 1990 m. birželio 12 d. dirbo Kalnalio (Kretingos rajonas) parapijos klebonu, dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje (Religijos studijų institute) prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto.

Nuo 1996 m. birželio 15 d. – Salantų parapijos altarista, aptarnavo Notėnus (Skuodo rajonas), Gaidžio koplyčią.

Brunonas Bagužas parašė dviejų dalių vertingus atsiminimus „Lietuvos piliečio kelias“ ir „Kunigo darbo barai“. Taip pat parašė išsamią Alsėdžių parapijos istoriją, parengė keliolikos sovietų valdžios represuotų Telšių vyskupijos kunigų biografijas, paruošė tris savo pamokslų tomus.

 9,128 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes