Vadovaujantis Savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir pranešimo apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietinėje spaudoje. Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu finansai@kretinga.lt arba raštu Savivaldybės administracijai iki 2021 m. sausio 29 d.

Biudžeto planavimo teisinis reglamentavimas

Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintu 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 858 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais ir kt. teisės aktais.

Vadovaujantis Tvarkos aprašu, švietimo įstaigų veiklos išlaidos paskaičiuojamos pagal patvirtintus Švietimo įstaigų veiklos išlaidų apskaičiavimo principus, seniūnijų programoms finansuoti skiriami asignavimai paskaičiuojami pagal Savivaldybės administracijos seniūnijų programoms vykdyti skiriamų asignavimų apskaičiavimo principus.

Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įstatymo 6 priede savivaldybių biudžetams nustatytas finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos – kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos biudžeto projektus. 2021 m. Savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos sudaro 22 068,0 tūkst. Eur, pervedama gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis – 1,2021 proc.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

Prognozuojamos pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, prognozuojamomis Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamomis, lėšomis skirtomis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bei kitomis teisės aktų nustatytomis pajamomis.

Savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų dalyje GPM patvirtinta 20 561,0 tūkst. Eur (2020 m. patikslintas planas – 20 304,0 tūkst. Eur, arba 257,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.), iš jų pastoviajai GPM daliai – 18 775,0 tūkst. Eur, kintamajai GPM daliai – 1 786,0 tūkst. Eur. Kintamąją GPM dalį sudaro lėšos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 118,0 tūkst. Eur, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 60,0 tūkst. Eur, minimaliai mėnesinei algai padidinti – 105,0 tūkst. Eur, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti – 83,0 tūkst. Eur, Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 str. pakeitimo įstatymo projekto pakeitimams įgyvendinti – 13,0 tūkst. Eur ir 2018-2020 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti – 1 407,0 tūkst. Eur.

2021 m. planuojama surinkti 1 419,0 tūkst. Eur iš turto mokesčių ir nuomos pajamų, iš jų žemės mokesčio 500,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio 9,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 780,0 tūkst. Eur ir 130,0 tūkst. Eur nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Kitų mokesčių ir pajamų prognozuojama surinkti 88,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos 1 430 tūkst. Eur, iš jų 1 400,0 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 1 063,0 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų už turto nuomą, už prekes ir paslaugas bei įmokas už išlaikymą švietimo, kultūros įstaigose, Dienos veiklos centre ir Socialinių paslaugų centre.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2021 m. skirta 2 979,9 tūkst. Eur, t. y. 130,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. skirta 11 358,7 tūkst. Eur, arba 845,9 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. 2021 m. skirta speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklos klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 35,5 tūkst. Eur, arba 1,8 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. Valstybės biudžeto lėšų dotacija nuosavam lėšų indėliui ir kitų valstybės biudžeto lėšų 2021 m. skirta 976,7 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto pajamos bus patikslintos, kai bus skirta specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti.

Savivaldybės biudžete yra numatytos skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti – 1 766,7 tūkst. Eur ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 2 097,1 tūkst. Eur, skirtos Savivaldybės numatytiems projektams vykdyti.

Biudžeto pajamų struktūra

 

 

Detali Savivaldybės pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2020–2021 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ ( pridedama).

Informacija apie 2020–2021 m. Savivaldybei skirtas lėšas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pateikiama 2 lentelėje ( pridedama).

Planuojami asignavimai

2021 m. bendra asignavimų Savivaldybės programoms finansuoti suma kartu su apyvartinėmis lėšomis yra 46 516,2 tūkst. Eur. Rengiant Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2021 m. sausio 1 d. sudaro 642 Eur (2020 m. minimalioji mėnesinė alga buvo 607 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 177 Eur, 2020 m. buvo 176 Eur, taip pat atsižvelgta į pasirašytas vykdomas sutartis ir Savivaldybės biudžeto finansines galimybes. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kuriuo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padidinti koeficientai. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, iš valstybės biudžeto Savivaldybei skirta 31,0 tūkst. Eur kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir rekomenduojama numatyti savivaldybių biudžetuose papildomas lėšas, ne mažesnes nei skiriama valstybes biudžeto dotacija. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybė kultūros įstaigų asignavimuose suplanavo 31,0 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti.

2021 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas ir jų palyginimas su 2020 m. patikslintu planu pateikiami lentelėje.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo palyginimas
Programos pavadinimas
2021 m. projektas (tūkst. Eur)
2020 m. patikslintas planas (tūkst. Eur)
Skirtumas,
(tūkst. Eur)
Bendroji programa
4126,8 4406,8 -280,0
Seniūnijų programa
3614,6 3066,2 548,4
Žemės ūkio programa
412,2 433,7 -21,5
Strateginio planavimo ir investicijų programa
4579,1 6229,3 -1650,2
Vietinio ūkio programa
4906,7 7488,5 -2581,8
Sveikatos apsaugos programa
768,0 555,7 212,3
Kultūros programa
2997,6 3595,8 -598,2
Švietimo programa
19928,7 19486,6 442,1
Socialinės paramos programa
4665,7 4591,8 73,9
Kūno kultūros ir sporto programa
238,0 207,4 30,6
Informacinių technologijų programa
140,5 106,5 34,0
Architektūros ir teritorijų planavimo programa
138,3 110,4 27,9
Iš viso asignavimų:
46516,2
50278,7
-3762,5

Savivaldybės 2021 m. biudžeto projekte daugiausia biudžeto asignavimų, kaip ir kasmet, planuojama Švietimo programai finansuoti, t. y. 19 928,7 tūkst. Eur, arba 42,8 proc. visų Kretingos rajono biudžeto asignavimų, Strateginio planavimo ir investicijų programai – 4 579,1 tūkst. Eur, kurie sudaro 9,8 proc. biudžeto asignavimų, Vietinio ūkio ir turto valdymo programai – 4 906,7 tūkst. Eur, arba 10,5 proc. nuo visų biudžeto asignavimų. Socialinės paramos programai finansuoti planuojama skirti 4 665,7 tūkst. Eur, kurie sudaro 10,0 proc. biudžeto asignavimų, Bendrajai programai finansuoti – 4 126,8 tūkst. Eur, kurie sudaro 8,9 proc. biudžeto asignavimų. Iš Bendrajai programai skirtų asignavimų, 2021 m. planuojama grąžinti ilgalaikes banko paskolas ir palūkanas.

Biudžeto asignavimų paskirstymas

 

Biudžeto projekto programų pagrindiniai akcentai

Bendroji programa

– 1191,7 tūkst. eurų skoliniams įsipareigojimams vykdyti (dotacijoms ir paskoloms grąžinti bei palūkanoms mokėti).

– 46,0 tūkst. Eur planuojamos lėšos administracijos skyrių perkėlimui į Pabrėžos g. 8 bei šio pastato priestato projektavimui administracijos reikmėms.

Seniūnijų programa

– 120,0 tūkst. eurų apšvietimo modernizavimui ir plėtrai Kretingos rajono seniūnijose.

– 637,8 tūkst. eurų apšvietimo sistemos modernizavimui Kretingos mieste.

– 90,6 tūkst. eurų socialinio būsto fondo papildymui 4 vieno kambario butais.

– 30,0 tūkst. eurų Salantų miesto kapinių praplėtimo dokumentacijai parengti.

– 40,0 tūkst. eurų Imbarės seniūnijai krovininiam automobiliui įsigyti.

– 15,0 tūkst. eurų priešgaisrinės tarnybos Darbėnų komandos pastato kaminui tvarkyti.

Žemės ūkio programa

Melioracijai 201,0 tūkst. eurų.

Strateginio planavimo ir investicijų programa

– 10,0 tūkst. eurų smulkaus verslo rėmimui.

– 32,0 tūkst. eurų turizmo infrastuktūros įrengimui bei žinomumo skatinimui.

– 530,0 tūkst. eurų paslaugų teikimo kokybės gerinimui Klaipėdos regiono savivaldybėse.

Investicijos į švietimo paslaugų kokybės gerinimą:

– 180,7 tūkst. į Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokymo sąlygų gerinimą;

– 252,7 tūkst. eurų į naujų grupių įrengimą Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“;

– 150,4 tūkst. eurų į dviejų grupių ir kitų patalpų atnaujinimą Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“;

– 144,2 tūkst. eurų į švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimą.

Investicijos į socialinių paslaugų gerinimą:

– 184,8 tūkst. eurų į pabaigti 12 vietų nakvynės namus;

– 120,0 tūkst. eurų į socialinių paslaugų gyventojams teikimą.

Investicijos į viešąją ir gyvenviečių infrastruktūrą:

– 180,0 tūkst. eurų gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimui;

– 562,4 tūkst. eurų į Kūlupėnų, Salantų, Darbėnų, Kartenos, Kurmaičių, Nasrėnų, Laukžemės gyvenviečių infrastruktūros gerinimą;

– 193,5 tūkst. eurų prisidedama prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo Kretingos mieste ir rajone.

Investicijos į sporto infrastruktūrą:

– 891,3 tūkst. eurų sporto komplekso statyboms vykdyti;

– 275,0 tūkst. eurų sporto aikštynui prie Pranciškonų gimnazijos tvarkyti ir S. Daukanto progimnazijos sporto aikštyno techninei dokumentacijai parengti;

– 52,6 tūkst. eurų miesto stadiono tvarkymo projektui parengti.

Vietinio ūkio ir turto valdymo programa

– 557,1 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui, neįskaitant lėšų skiriamų iš Kelių plėtros ir priežiūros programos;

– 30,0 tūkst. eurų sodininkų bendrijoms paremti.

Sveikatos apsaugos programa

– 120,0 tūkst. eurų sveikatos įstaigų įrangos atnaujinimui;

– 46,6 tūkst. eurų planuojamoms įgyvendinti 13 įvairioms programoms, skirtoms visuomenės sveikatos gerinimui;

– 297 tūkst. eurų mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimui;

– 72,2 tūkst. eurų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti ir savižudybių prevencijai užtikrinti;

– 24,4 tūkst. eurų trūkstamų specialybių gydytojų rezidentų studijų rėmimui;

– 100,0 tūkst. eurų triukšmą keliančių sienučių įrengimui palei geležinkelio bėgius.

Kultūros programa

– 25,0 tūkst. eurų investicijoms į kultūros paveldo objektų priežiūrą;

– 185,0 tūkst. eurų įvairaus pobūdžio kultūrinių projektų įgyvendinimui;

– 50,0 tūkst. eurų bažnyčių rėmimui;

– 72,6 tūkst. eurų kultūros įstaigoms turtui įsigyti.

Švietimo programa

– 560,0 tūkst. eurų investicijos į neformalųjį mokinių švietimą, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą, suaugusiųjų švietimą;

– 131,2 tūkst. Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai švietimo įstaigoms;

– 48,8 tūkst. eurų mokyklinio autobusiuko Salantų gimnazijai įsigijimui;

– 160,0 tūkst. eurų investicijos į švietimo įstaigų remontą;

– 42,0 tūkst. eurų bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui;

– 18,0 tūkst. eurų mokesčio daliai už ugdymą privačiuose darželiuose kompensuoti;

– 30,0 tūkst. eurų švietimo įstaigoms turtui įsigyti.

Socialinės paramos programa

– 12,8 tūkst. eurų prisidėjimui prie neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti;

– 15,0 tūkst. eurų prisidėjimas prie gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems;

– 830,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų įvairioms socialinėms išmokoms;

– 82,0 tūkst. eurų bendruomeninių vaikų gyvenimo namų įkūrimui.

Kūno kultūros ir sporto programa

– 120,0 tūkst. eurų sporto klubų projektams bei sportiniams renginiams finansuoti;

– 72,0 tūkst. eurų sporto infrastuktūros tvarkymui ir priežiūrai;

– 36,0 tūkst. Eur VšĮ „Minijos futbolo akademija“ veiklos išlaidoms.

Informacinių technologijų programa

– 47,0 tūkst. eurų programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimui;

– 7,5 tūkst. eurų Wi-Fi ryšio įrengimas viešose erdvėse.

Architektūros ir teritorijų planavimo programa

– 25,41 tūkst. eurų atsiskaityti už specialiojo plano dviračių takui Kretinga-Vydmantai tiesti parengimą;

– 30,0 tūkst. eurų trijų daugiabučių namų kvartalų žemės sklypų suformavimui detaliaisiais planais.

PRIDEDAMA:

1. 2021 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas ( 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas).

2. 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programų projektas

Gali būti aktualus faktoringas

Kokioms naujienoms teikiate pirmenybę?

View Results

Loading ... Loading ...

 

Daugiau: paskolos

 10,539 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes