I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu 6 dalimi bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

II SKYRIUS
REORGANIZAVIME DALYVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYS
3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:
3.1. pavadinimas – Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras;
3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3.3. buveinė – Mokyklos g. 2, Grūšlaukės k., LT-97290 Kretingos r.;
3.4. kodas – 190281039;
3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras.
4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
4.1. pavadinimas – Kretingos rajono Darbėnų gimnazija;
4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
4.3. buveinė – Laukžemės g. 9, Darbėnai, LT-97265 Kretingos r.;
4.4. kodas –190283428;
4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BŪDAS
5. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Biudžetinė įstaiga Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos.
6. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras.
7. Veiklą po reorganizavimo tęsiantis juridinis asmuo – Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas ir turinti teritorinį struktūrinį padalinį – Grūšlaukės skyrių.
8. Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
9. Nuo Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro išregistravimo dienos visos jos teisės ir pareigos pereina Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai, kurios savininkas yra Kretingos rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS
JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU
10. Reorganizavimo pradžia – Aprašo viešo paskelbimo diena.
11. Reorganizavimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
12. Reorganizuojant įstaigas, užtikrinamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas.
13. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro bei Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos patvirtintų biudžetinių asignavimų.
14. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos direktorius:
14.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, parengia Aprašą;
14.2. parengia Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo projektą, suderintą su Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos taryba, pateikia Kretingos rajono savivaldybės tarybai;
14.3. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.:
14.3.1. įregistruoja patvirtintus Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatus Juridinių asmenų registre;
14.3.2. patvirtina Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
14.3.3. sudaro sutarčių pakeitimus su darbuotojais, sutikusiais tęsti darbo santykius Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje ir atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
15. Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius:
15.1. Kretingos rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą reorganizuoti Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklą-daugiafunkcį centrą ir patvirtinus Aprašą:
15.1.1. per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo originalą;
15.1.2. raštu iki 2021 m. birželio 1 d. informuoja ugdytinių tėvus apie Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimą;
15.1.3. praneša darbuotojams raštu apie darbo sąlygų pakeitimą;
15.1.4. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. atsiskaito su darbuotojais, kurių darbo santykiai nebus pratęsti, ir sumoka VMĮ ir VSDFV įmokas bei atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus;
15.2. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. informuoja paslaugų teikėjus apie juridinio asmens pasikeitimą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.;
15.3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius 2021 m. rugpjūčio 16 d. būklei atlieka biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro turto inventorizaciją, sudaro ilgalaikio nekilnojamojo, ilgalaikio, trumpalaikio, nematerialiojo ir kito turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie bus perduodami po reorganizacijos veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai, pasirašant perdavimo-priėmimo aktus iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;
15.4. pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktus, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., teisės aktų nustatyta tvarka sunaikina herbinį antspaudą ir išregistruoja Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklą-daugiafunkcį centrą iš Juridinių asmenų registro;
15.5. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos vadovui apie pareigybės panaikinimą raštu pranešama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
16. Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vadovai:
16.1. švietimo įstaigų nuostatuose nustatyta tvarka, viešai vieną kartą paskelbia Aprašą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, vieną kartą praneša raštu visiems šių įstaigų kreditoriams;
16.2. Aprašą, ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jo parengimą dieną, pateikia valstybės įmonei Registrų centrui.

V SKYRIUS
TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS
17. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro archyvai ir kiti dokumentai sutvarkomi ir perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai iki 2021 rugpjūčio 31 d.
18. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro finansinis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas, teisės ir prievolės pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo patvirtintus sąrašus iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. perduodamas po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai.
19. Dokumentų ir turto perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktais.

 176,120 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes