Mokslinikas Ignas Jablonskis dėjo daug pastangų žemaičių krašto praeičiai ištyrinėti.

Tai apie savo „klejones“ kalbėsiu. Nesu kretingiškė. Esu tik prašalaitė. Bet kaip žemaitei šis kraštas, jo vaizdai, žmonės, įvairios žinios visada buvo įdomu ir brangu.

(Tęsinys)
Inžinieriaus, kraštotyrininko, Garbės archeologo priesakas
Taigi 1991 kovą į Kretingos vienuolyno kiemelį susitikti su grupele keliaujančių žmaičių atėjo Ignas Jablonskis. Ar buvome apie jį ką nors girdėję? Labai nedaugelis. Ir tai tik iš publikacijų spaudoje, kur buvo pasakojama apie archeologinius ir kitokius tyrinėjimus, atradimus, įžvalgas. Vien tik iš spaudos. Tik tiek. O juk prieš mus tada stovėjo didi šalelės mūsų Asmenybė, gyvenimą pašventusi žemaičių krašto praeities tyrinėjimams. Tai dabar viską galima per kelis mirksnius sužinoti, kad Ignas Jablonskis – garsus inžinierius, žymus kraštotyrininkas, šalies Garbės archeologas, muziejininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis. Paliko gausybę mokslinių darbų, leidinių, publikacijų. Ir dar daug svarbių nuopelnų turinti Asmenybė. Igno Jablonskio nuopelnai krašto istorijai, kraštotyros mokslui gausūs, atlikti aukščiausiu lygiu .

Žinomas mokslininkas Ignas Jablonskis gyvenimą pašventė gimtosios Žemaitijos tyrinėjimams. (Nuotrauka iš interneto.)

1991-aisiais toje malonaus pavasario vakaro prieblandoje mes matėme jau itin pagyvenusį inteligentiškos laikysenos kretingiškį. Laikysena, kad ir tiesi, bet jau nebestipri. Jis norėjo mums pasakyti, patikinti kažką svarbaus. Kalbėjo, kad nereikia beatodairiškai patikėti skubotais apibendrinimais apie kokį nors faktą. Kad būtina ilga analizė, atidūs moksliniai tyrimai. Kad reiktų stengtis ieškoti savų kelių į žinojimą, į patikrinimą, patikimumą. Tik tada eiti prie išvadų.
Įsiminė jo tada pasakytas priesakas mus, 1991-ųjų kovą susitikimo dalyviams: mes, žemaičiai, turintys tvirtai žinoti, jog pats žodis „žemaičiai“ esąs kilęs nuo žodžio „žemė“, „žemiai“ – žmonės, kurie vis iš žemės ją dirbdami gyvena. Ignas Jablonskis sakė galįs tai pagrįsti moksliškai. Tyrinėjęs ilgai ir priėjęs tvirtos išvados – esame žemiai (kirtis ant „e“), vėliau imti vadinti žemaičiais. Jis pats esąs „žemis“, žemaitis. Šitai Ignas Jablonskis kartojo su giliu jausmu, su visa įmanoma garbingo amžiaus inteligento, mokslininko įtaiga ir vidine atsakomybe. Jis pats žemaitis! Jis siekė būti išgirstas, suprastas, įtikėtas. Bent šitiek.

Prisiminė Jablonskio „žemius“
Šią siektą įteigti mokslininko mintį aptikau ir 2021 m. puikiame straipsnyje apie Igną Jablonskį, skirtą jo gimimo 110-osioms metinėms. Autorius – Kretingos muziejaus istorikas Juliaus Kanarskas. Ir šiame straipsnyje užsiminta, kad žemaičius Ignas Jablonskis vadino „žemiais“, kildino juos nuo Dunojaus centrinių vietų, iš kurių jie vis kilę aukštyn šiaurės kryptimi. Susisiekiau su Juliu Kanarsku, ir šis patikino, kad Ignas Jablonskis iš tiesų yra „įdokumentinęs“, dėjęs pastangų palikti dokumentiškai aprašytus ir dokumentiškai pagrįstus savo spėjimus, kad žodis „žemaičiai“ yra kilęs nuo žodžio „žemė“. Žemaičiai esą „žemiai“. Vadinasi, galima abejoti įsigalėjusia ir „įtikinamų įrodymų“ turinčia nuostata, kad „žemaičiai“ yra nuo žodžio „žemai“, nes jie gyvena žemesnėje vietovėje. Tik Kretingos muziejus negalįs tiksliai pasakyti, kam šiuos savo tyrinėjimus, išdėstytus dokumentiškai, Ignas Jablonskis yra atidavęs – gal Istorijos institutui, gal kitai institucijai.

Mokslininkas Ignas Jablonskis, remdamsis savo peties tyrimais, karštai įrodinėjo, kad žodis „žemaičiai“ yra kilęs nuo žodžio „žemė“. Esame „žeeeemiai“.

Jie buvo iš kitų, iš šventesnių, gyvenimų
Anais tolimais 1991-aisiais Kretingos vienuolyno kiemelyje ne tik ši Igno Jablonskio mintis paliko įspūdį. Įspūdį paliko ir tai, kad jau matėsi, jog šis garbingo amžiaus mokslininkas, inteligentas, šventos atsakomybės žemaičių krašto patriotas, talentingas tyrinėtojas ir mąstytojas šiuo metu (susitikimo su mumis metu) jau yra sutelkęs veik paskutines savo fizines jėgas – kad tik dar ateitų pas mus! Kad tik dar pakalbėtų, kad tik dar atneštų mums žodį savo, žinią savo, priesaką savo. Ir širdį. Širdį savo – taip pat! Tai buvo tikrai pasišventęs savo pareigai, moksliniam sugebėjimui ir mokslinei atsakomybei Žmogus.
Esu užauginta senolės, gimusios 1891 m., augti teko jos bendraamžių aplinkoje. Įsižiūrėjusi buvau į senus žmones tarsi į šventuosius, užsilikusius žemėje nuo kažkokių kitų laikų, apie kuriuos nieko nežinau, negaliu ten „patekti“. Tik žinau, kad ten, tolimose dienose, kurių nemačiau, viskas buvo kitaip. Bet niekas nieko nepasakojo, kaip.

Gražioji Kretinga išugdė daug iškilių asmenybių. Miesto centras 2022-ųjų spalį.

Kad ir ką kasdienio kalbėdavo senieji mano vaikystės žmonės, pirmučiausiai iš jų ėjo rami išmintis, teisingumas, gili dora. Ir visiškas užtikrintumas to, ką kalba. Niekada nekalbės nieko, kas pačiu gyvenimu nepatikrinta. Kaip malonu būdavo į juos žvelgti ir jausti gilią pagarbą. Jie niekada nebuvo išdavę nei savo kalbos, nei savo tradicijų. Žvelgdama žinojau, kad jie yra buvę ten kažkokiuose kitokiuose gyvenimuose, apie kuriuos norėčiau daug sužinoti, bet nežinau, kaip to paklausti… Ir tik užaugusi ar net pasenusi tesupratau, apie ką privalėjau paklausinėti. Nepaklausinėjau. Nespėjau užaugti. Ir Igno Jablonskio tada nepaklausinėjome nieko. Tada buvo 1991 pavasaris. Tų pačių metų gruodį Ignas Jablonskis mirė.
Iš toli Tėvynė dar gražesnė
Tai ir tuomet, tais tolimais 1991-aisiais, tą ankstyvą pavasarį, kai dar gavome tą šviesos mirksnį, tą galimybę susitikti su talentingu, veikliu, darbščiu mokslininku Ignu Jablonskiu, pamaniau, nuo ko reikėtų pradėti pažinti Žemaitiją, žemaičius. Nuo Igno Jablonskio. Jis pats žemaitis! Buvęs tremtinys. O iš ten, iš Sibiro, sako, Tėvynė Lietuva, Žemaitija dar gražesnė, svarbesnė mintyse ir jausmuose suspindi. Ten mokslininkui ir kilęs troškimas eiti, veikti krašto labui. Skleisti žinią kitiems. Ir tai jam tapo nebenumaldoma pareiga iki pat gyvenimo pabaigos. Iš jaunumės, dar iki Antrojo pasaulinio karo jau buvo mokslininko šių tyrimų srityje gražiai padirbėta. Šio žmogaus mokslinis talentas, intuicija, pasišventimas turėtų rasti pasekėjų, jo įdirbio tęsėjų.
(Bus daugiau.)

 21,287 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes