Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašą ir paskyrė kontrolės institucijas.
Visiems ūkiams, norintiems gauti paramą nuo šių metų iki 2027 m., bus privaloma laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų. Jais siekiama mažinti vandens užterštumą, išsaugoti biologinę įvairovę, gerinti maisto saugą, tinkamai naudoti augalų apsaugos produktus bei užtikrinti ūkinių gyvūnų sveikatingumą ir jų gerovę.
Valdymo reikalavimai taikomi siekiantiems gauti bazinę tiesioginę išmoką, perskirstomąją išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoką (ekologinės sistemos išmoką), susietąją paramą bei dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones: „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Miško priežiūra ir apsauga“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.
Nuo 2023 metų taikomame Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų apraše yra 11 reikalavimų:
1 – vandens apsauga;
2 – vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio veiklos;
3 – laukinių paukščių apsauga;
4 – natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsauga;
5 – maisto ir pašarų sauga;
6 – ūkinių gyvūnų sveikatingumas;
7 – augalų apsaugos produktų naudojimas;
8 – tausus augalų apsaugos produktų naudojimas;
9 – veršelių gerovė;
10 – kiaulių gerovė;
11 – ūkinių gyvūnų gerovė.
Tiems ūkiams, kurie nesilaikys šių reikalavimų, bus taikomos sankcijos visai paraiškai, t. y. mažinamos išmokos pagal visas paramos schemas. Sankcijos dėl reikalavimų nesilaikymo nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo mastą, sunkumą, poveikio trukmę, taip pat į pažeidimų pasikartojimą. Sankcijos bus patvirtintos atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.
Ūkių patikras, priklausomai nuo reikalavimų, atliks Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) arba Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Už vandenų apsaugos, vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, laukinių paukščių apsaugos, natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsaugos, augalų apsaugos produktų naudojimo, tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų kontrolę paskirta atsakinga NMA. Maisto ir pašarų saugos, ūkinių gyvūnų sveikatingumo, veršelių, kiaulių ir ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi prižiūrės VMVT. Informaciją NMA apie nustatytus pažeidimus teiks valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

 

 16,580 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes