Ketvirtadienio, birželio 29 d. Kretingos r. savivaldybės tarybos posėdyje priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta tvarka, kaip bus apmokama už dalyvavimą posėdžiuose.

Visų pirma Tarybos nariams nustatomas 20 procentų savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Tarybos opozicijos lyderiui ir nuolatinių savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams nustatoma 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Nuolatinių Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas.

Jeigu Tarybos narys eina ne vieną šių pareigų, jo atlyginimas apskaičiuojamas pagal didžiausią dydį, taikytiną vienai iš atliekamų pareigų.

Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, pateikdamas prašymą merui dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Prašyme Tarybos narys turi nurodyti datą, nuo kada jis eis pareigas neatlygintinai. Nenurodžius datos, laikoma, kad Tarybos narys pareigas eina neatlygintinai nuo prašymo pateikimo dienos. Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Tarybos narys merui gali pateikti prašymą dėl atlyginimo mokėjimo atnaujinimo. Tarybos nariui atlyginimas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo padavimo dienos.

Tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai Tarybos nario praleistų to mėnesio Savivaldybės tarybos, nuolatinių komitetų, nuolatinių komisijų ir Savivaldybės kolegijos, kurių narys jis yra, posėdžių skaičiui. Už kiekvieną praleistą Tarybos posėdį atlyginimas mažinamas 25 procentais. Už kiekvieną praleistą nuolatinio komiteto, nuolatinės komisijos, Savivaldybės kolegijos posėdį atlyginimas mažinamas 10 procentų.

Sprendime rašoma, kad Tarybos posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios ir posėdžiai turi būti organizuoti taip, kad tarybos posėdis nesitęstų ilgiau kaip 6 valandas. Komitetų ir komisijų posėdžiai nesitęstų ilgiau kaip 2 valandas. Komiteto nariams sutarus, posėdis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 valandą.

Savivaldybės administracija, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams, susistemina informaciją ir iki vasario 15 d. paskelbia ją Savivaldybės interneto svetainėje. Nurodomas Tarybos, komitetų ir komisijų, Kolegijos, posėdžiuose Tarybos nario faktiškai dirbtas laikas bei išmokėtas Tarybos nariui atlyginimas. Taip pat skelbiami duomenys apie Tarybos narius, atsisakiusius atlyginimo ir pareigas atliekančius neatlygintinai.

Rajono biudžetui papildomai Tarybos narių atlyginimai gali kainuoti apie 100 tūkst. eur.

Nustatomas toks išrinkto savivaldybės tarybos nario priesaikos tekstas: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“.

 

 9,212 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes