Kretingos rajono savivaldybės merui Antanui Kalniui paviešinus savo potvarkį dėl nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi Egidijumi Viskontu bei paskelbus tokio sprendimo priežastis, paprašėme mero atsakyti į keletą klausimų.

– Pristatydamas visuomenei Kretingos rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2021 metų veiklos ataskaitą teigėte, jog Strateginio planavimo ir investicijų programos rodiklis nesiekia net 50 proc. Taip pat teigėte, kad nebaigtas rengti Kretingos miesto stadiono tvarkymo projektas, nepradėti sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos modernizavimo darbai, nepradėti Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ tvarkymo darbai, neparinktas dviračių tako Kretinga-Vydmantai techninio projekto rengėjas, nepradėtas rengti Rotušės aikštės ir jos prieigų techninis projektas bei kt. Kokių priemonių ėmėtės, kad Strateginio planavimo ir investicijų programos įgyvendinimo rodikliai būtų geresni, kad joje suplanuoti darbai būtų daromi?

– 2020 m. pabaigoje naują valdančiąją daugumą suformavę, o 2021 m. pradžioje ir savo Administracijos vadovus paskyrę Tarybos nariai viešai deklaravo, kad šį žingsnį neva žengė siekdami „paspartinti darbus“. Deja, bet rezultatą šiandien turime priešingą – remiantis Savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaita, Strateginio planavimo ir investicijų programa, apimanti vienus iš svarbiausių Kretingos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų infrastruktūros projektų, 2021 m. įgyvendinta tik 64,4 proc. Lyginant su 2021 m. vasarį patvirtintu Strateginiu veiklos planu, programos įgyvendinimo rodiklis nesiekia net 50 proc.

Valdančiosios daugumos atstovai puikiai suvokia, kad prieš daugiau nei metus jų įvykdytas perversmas ne tik kad nedavė naudos rajonui, bet ir atvirkščiai – atnešė daugiau žalos. Tačiau vietoj to, kad viešai pripažintų savo klaidas bei imtųsi kardinalių veiksmų gerinant Administracijos darbą, pasitelkdami žiniasklaidą ieško kam galėtų suversti kaltę dėl savo nesėkmių bei negebėjimo užtikrinti sėkmingą vadovavimą Administracijai. Ir jau tradiciškai valdančiųjų „atpirkimo ožiu“ tampa meras, nepaisant net to, kad visus praėjusius metus iš jų pusės daryta viskas, kad kiek tik įmanoma merui „surišti rankas“ bei „nustumti“ merą nuo sprendimų priėmimo, Administracijos įgyvendinamų projektų kontrolės.

Savo ruožtu, matydamas nepateisinamai prastus Administracijos darbo 2021 m. rezultatus, inicijavau Administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto atleidimo, praradus pasitikėjimą, procedūrą. Juolab kad ir Vietos savivaldos įstatymas aiškiai nustato, kad būtent Administracijos direktorius neša atsakomybę už Savivaldybės administracijos darbą. O ar valdantieji pripažins savo klaidas – pamatysime gegužės 26 d. vyksiančio Tarybos posėdžio metu.

– 2020 m. sausio 7 d. Jūsų potvarkiu „Dėl darbo grupės Kretingos sporto komplekso valdymo modeliui parinkti sudarymo“ sudarėte darbo grupę, kuriai pats pirmininkaujate. Kokias išvadas, dirbanti daugiau kaip dvejus metus, pateikė ši darbo grupė? Ar šios išvados, kaip numatyta Jūsų potvarkyje, buvo pateiktos Savivaldybės administracijai?

– Dėl sporto komplekso valdymo modelio – pasakius A, būtina pasakyti ir B, o nemanipuliuoti. Taip, 2020 m. pradžioje buvo sudaryta darbo grupė dėl Kretingos sporto komplekso valdymo modelio parinkimo. Tačiau tuo pat metu paaiškėjo, kad „Litcon“ sporto komplekse nebevykdys darbų, buvo pradėtos sutarties nutraukimo procedūros, tad ir darbo grupė tuo metu veiklos nevykdė. 2021 m. pavasarį, Administracijai pasirašius sutartį dėl rangos darbų su nauju rangovu „HSC Baltic“, Taryboje vėl buvo iškeltas ir klausimas dėl valdymo modelio parinkimo – t. y. svarstyta, kam pavesti parinkti galimą sporto komplekso valdymo modelį – minėtai darbo grupei ar Administracijai. O jau gegužės mėnesį vykusio Tarybos posėdžio metu, atsižvelgdami į Juozo Mažeikos siūlymą, Tarybos nariai vieningai nusprendė pavesti šią užduotį Administracijai. Cituoju posėdžio protokolo išrašą: „Bendru sutarimu Tarybos nariai pritarė įpareigoti administraciją, kad iki gruodžio 1 d. pateiktų informaciją, dėl atrinkto Sporto komplekso valdymo modelio.“

– 2021 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos veikloje aprašo patvirtinimo“. Jame numatyta, kad kiekvienas Tarybos narys turi pasirašyti konfidencialumo deklaraciją. Kodėl šis tarybos sprendimas dar neįvykdytas ir kokių priemonių ėmėtės, kad jis būtų vykdomas?

– Taip, 2021 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės taryba valdančiosios daugumos balsais priėmė sprendimą „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos veikloje aprašo patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai, 2022 m. sausio 3 d. Tarybos nariams Administracijos Bendrojo skyriaus kalbos tvarkytoja, kuriai tuo metu buvo pavesta eiti ir dalį Tarybos sekretorės funkcijų, išsiuntė Tarybos nariams žemiau pateikiamą laišką:

„Laba diena, gerbiami Savivaldybės tarybos nariai, kiek naujųjų pradžia bus N A U J A, priklausys nuo drąsos ir ryžto – keisti, atsisakyti, vengti, siekti ar laukti.

2021 m. gruodžio 22 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą Nr. T2-363 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savivaldybės mero pavedimu, prašau pasirašyti Konfidencialumo deklaraciją ir pristatyti į Savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių.

Patvirtintą sprendimą ir deklaraciją prisegu.

Prasmingos savaitės.“

Tarybos nario pareigos ir teisės nustatytos Konstitucijoje, Vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose. Tikiu, kad kiekvienas rajono Tarybos narys žino, tiek ir savo teises, tiek ir pareigas, o ir sprendimus priima vadovaudamasis teisės aktais.

Ar meras atsakė į klausimus, ar ne, paliekame spręsti skaitytojams. Mero raštu pateiktų atsakymų kalba netaisyta.

Kalbino Aistas Mendeika

 14,950 peržiūrų (-a)

33% LikesVS
67% Dislikes