Paulius Vaineikis dėl savo reiškiamų įsitikinimų prarado kapeliono pareigas Kretingos pranciškonų gimnazijoje. Youtube stop kadras.

Stambulo konvencija Kretingos pranciškonų gimnazijai grėsmės tikrai nebekelia, nes jos pačios – pranciškoniškosios mokyklos – tiesiog nebėra. Oficialiai tokia viešoji įstaiga tokiu vardu vis dar egzistuoja. Tebėra ir mokiniai, ir pedagogai, ir administracija, išskyrus vieną. Nuo kovo 1 d. gimnazija nebeturės kapeliono. Šito, Pauliaus Vaineikio, išgarsinusio įstaigą visoje Lietuvoje. Aišku, atsiras kitas. Tačiau pranciškonų vardu pasivadinusi gimnazija nebebus pranciškonų. Tokia nebėra nuo šių metų vasario 22 d. 18.42 val.

Štai šis įrašas didelei daliai jo skaitytojų pasirodė skleidžiantis neapykantą. Facebook nuotr.

O iki žūties buvo einama taip.

Pirmiausia Viešoji įstaiga Kretingos pranciškonų gimnazija savo Facebook paskyroje vasario 22 d. rytą pasidalijo savo kapeliono br. Pauliaus D. Vaineikio OFM kreipimusi. Cituoju netaisytą kalbą:

“Mieli Gimnazijos Mokytojai, vaikų tėveliai, moksleiviai, mūsų bendruomenės nariai,

Seime ruošiami trys priešingi Dievo tvarkai ir sveikam protui nesuvokiami įstatymo projektai nukreipti prieš Šeimą ir krikščioniškas vertybes: “Stambulo konvencijos ratifikavimas”, “Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos keitimas”, “Lyčiai neutralios partnerystės įstatymas”. Priėmus šiuos įstatymus iškils grėsmė mūsų kaip katalikiškos Gimnazijos egzistavimui, tikėjimo ir sąžinės laisvei! Kviečiame Gimnazijos bendruomenės narius ir jų draugus pasirašyti po šiomis peticijomis. Taip pat, skambinti seimo nariams, jiems asmeniškai rašyti laiškus, siųsti žinutes su prašymu nepritarti šių įstatymų atsiradimui mūsų Tautoje!”

Iš karto po šiuo kreipimusi buvo prisegta ir ši peticija:

Šis įrašas sukėlė tokią didžiulę pasipiktinimo bangą virtualioje erdvėje, nuvilnijusią per visą Lietuvą, nuo pajūrio iki pačios sostinės, kad gimnazijos puslapio administracija po 6 valandų ištrynė ir jį, ir autoriaus kontaktus iš savo internetinės svetainės, o netrukus ir jį patį eliminavo iš gimnazijos gyvenimo.

Prieš bandydami aiškintis, kas čia per reiškinys šioje gimnazijoje nutiko per tas 6 valandas, pasiskaitykime Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnio 1 dalį: “Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, atliekant apeigas, mokant tikėjimo, jį praktijuojant ar jo laikantis”.

Ir 10-ą straipsnį: “Kiekvienas  turi teisę  laisvai reikšti  savo  mintis  ir įsitikinimus. Tai teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, valdžios pareigūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų.”

Taigi, kas nutiko vasario 22-ąją Facebook “Viešoji įstaiga Kretingos pranciškonų gimnazija” paskyroje?

Puslapio administratorius paskelbė gimnazijos kapeliono įrašą. Tai yra, Romos katalikų bažnyčios dvasininko, kuriam paskirta uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčiųjų grupės, neturinčios klebono, nuolatinė ganytojiška globa. Taigi, šiuo konkrečiu atveju kapelionas ir buvo atsakingas už Kretingos pranciškonų gimnazijos bendruomenės ganytojišką globą.

P. Vaineikis, pasinaudodamas savo kaip žmogaus teise dalintis savo nuomone ir pasinaudodamas savo kaip gimnazijos kapeliono pareiga atkreipti bendruomenės narių dėmesį į, jo manymu, Stambulo konvencijos bei dar kelių  įstatymų projektų keliamą grėsmę tokios – katalikiškas vertybes propaguojančios – gimnazijos egzistavimui. Kadangi kapelionas yra kunigas, dvasininkas, savo gyvenimą ir savo darbą (bendruomenės ganymą) grindžiantis biblinėmis tiesomis, jomis remdamasis jis ir paskleidė savo rūpestį, ragindamas bendruomenę pasirašyti prieš Stambulo konvenciją. Šis jo raginimas visiškai nuosekliai ir natūraliai išplaukia iš jo katalikiškų įsitikinimų, kuriuos skleisti jis, dar sykį primename, turi teisę! Šia teise jis ir pasinaudojo. Kaip ir pareiga, kuri jam buvo iki tol suteikta gimnazijos vadovybės – ganyti bendruomenę. Jeigu kartais gimnazijos mokiniai ir jų tėveliai visai nesidomi politika, jeigu kartais jiems terūpi kas vakarą sukalbėti poterius, o kas sekmadienį nueiti į Šv. Mišias (realias ar virtualias), jeigu kartais jie neturi laiko ieškoti interneto platybėse Stambulo konvencijos ir gilintis, kokią įtaką mūsų visų gyvenimui ji bei nauji įstatymų projektai mums turės, kapelionas nusprendė paduoti ganytojišką “špargalkę” – peticiją prieš Stambulo konvenciją ir kitus du minėtus įstatymo projektus. Šioje peticijoje labai aiškiai atsispindi krikščioniškų vertybių propagavimas ir priešinimasis  ne krikščioniškoms. Irgi labai nuoseklus katalikų kunigo savo įsitikinimų skleidimas. Ir labai tinkamoje tam terpėje – pranciškoniškoje. Juk ne į gėjų klubą kunigas su pareiškimu nuėjo. Ir net ne į Žmogaus teisių centrą. Nuėjo ne pas svetimus, kaip galvojo. Pas savus, su kuriais kalba ta pačia kalba. Ir kuriems rūpi tos pačios – pranciškoniškosios – vertybės. Kaip jam iki tol atrodė.

Paskelbus šį įrašą ne tik kapelionas, bet ir visa įstaiga viešojoje erdvėje buvo apkaltinta neapykantos kurstymu, meilės artimui stygiumi, netolerancija ir dar kitokiomis nuodėmėmis.  Šitokia našta įstaigos vadovybei pasirodė turbūt didesnė net už Kristaus kančią, kad jos panešti nebepajėgė. Ir taip tą 6 valandas kabojusį laisvą įrašą, sulaukusį lygiai taip pat laisvų priešingų įsitikinimų pliūpsnio, panaikino ir ant jo uždėjo sunkų kaip akmenį, be jokios pranciškoniškos dvasios, kelių eilučių nesusipratimą:

“Šiandien gimnazijos Facebook puslapyje pasidalinome kapeliono Br.Pauliaus D. Vaineikio OFM nuomone apie rengiamus įstatymų projektus. Manome, jog politinio turinio diskusijoms gimnazijos bendruomenės paskyra nėra tinkama vieta, todėl minėtą publikaciją ištrynėme.”

Tai va taip ėmė Pranciškonų gimnazija ir nusižudė. Skamba baisiai, bet baisiai ir buvo. Po tokio įrašo jos prisistatymas, kad gimnazija “pranciškoniškoje dvasioje ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, puoselėjančią katalikų tikėjimą, tautos tradicijas bei kultūrą” skamba mažų mažiausiai iškreiptai.

Bet gimnazija savęs trypti nesiliovė ir po to. Penktadienį savo moksleivių tėvams išsuntinėjo štai tokius laiškus: „Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai),

Pastarosiomis dienomis Lietuvos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo pasidalyta br. Pauliaus Vaineikio OFM pasisakymais. Kadangi į straipsnius, diskusijas bei komentarus buvo įtraukta ir gimnazija, kreipiuosi į Jus ir labai atsiprašau už br. Pauliaus įžeidžiančius žodžius. Manau, kad jie yra nepriimtini ir griaunantys mūsų Pranciškonų gimnazijos bendruomenę. Noriu pabrėžti, kad br. Pauliaus internete paskelbti pasisakymai neišreiškia Pranciškonų gimnazijos misijos, vizijos ir tikslų. Informuoju Jus, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. br. Paulius OFM nebetęs kapeliono tarnystės gimnazijoje. Šiuo gavėnios laikotarpiu prašau Jūsų atleidimo. Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius.

Direktorius Alvydas Virbalis OFM”.

Kadangi iš tiesų pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje buvo transliuojami minimo jau ex kapeliono pamokslai, kuriuose jis emocingai vartojo ir kai kuriuos žodžius, kuriuos tikrai galima palaikyti įžeidžiančiais kai kuriuos asmenis, nors, juos vartodamas, regis, neperžengė biblinių išsireiškimų, direktoriaus atsiprašymas galbūt ir būtų vietoje. Tik ne žmogaus atleidimas iš pareigų, aišku. Tačiau tik galbūt, nes yra keli “bet”. Bet P. Vaineikis elgėsi nuosekliai, laikydamasis pranciškoniškos pozicijos, tad galbūt direktorius galėjo atsiprašyti už kapeliono emocingumą, bet ne už pranciškonišką poziciją, kuri viešai vis dar skelbiama net įstaigos Facebook paskyros kairėje. Kol kas.

O antras “bet” yra net didesnis. Bet dar praėjusių metų gruodį labai panašiomis aplinkybėmis į kito savo pavaldinio viešą išsišokimą, taip pat sukėlusį aibes aistrų, direktorius A. Virbalis sureagavo kardinaliai priešingai.

Tą kartą Kretingos pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas Vaidas Kuprelis savo asmeninėje Facebook paskyroje pasidalijo tokiu įrašu (cituojame sutrumpintą, pilną skaitykite čia): “Perskaitęs Kretingos savivaldybės Švietimo skyriaus raštą Tarybos Švietimo komiteto nariams, kuriame reikalaujama į mokyklas grąžinti mokinius, supratau, kad mūsų rajono mokyklų direktoriai išpažįstą socialinį darvinizmą, o gal net nacistų pamėgtą eugeniką: tegul įvyksta natūrali ar su pagalba iš šalies žmonių atranka – vieni išgyvens, kiti mirs. Taip, mokiniai gal ir lengva forma perserga COVID-19 virusą, bet jie gali užkrėsti vyresnio amžiaus mokytojus ar savo senelius. […] Oficialiai Lietuvos švietimo sistema propaguoja humanistinę pedagogiką, pagal kurią kiekvienas žmogus yra vertybė, bet, pasirodo, kai kurie mūsų rajono mokyklų direktoriai išpažįsta žmogaus vertę nuvertinantį socialinį darvinizmą. […] P.S. nuo 2020-12-03 22 val. komentarų nekomentuosiu”.

Nekomentavo, bet netrukus pats tą įrašą ištrynė, nes Kretingos rajono mokyklų direktoriai sujudo subangavo, pasijutę siaubingai įžeisti.

O kaip sureagavo direktorius? Su A. Virbaliu telefonu kalbėjau aš pati, tad labai gerai prisimenu, kaip nusijuokė. Ir atsakė: „Pirmiausia kiekvienas žmogus turi savo poziciją. Gyvename laisvoje demokratiškoje visuomenėje, o kur dar gali būti didesnė demokratijos terpė, jei ne mokykloje? Galų gale – labai pranciškoniškas, kritinis, mąstymas. Mes jį ir ugdome savo įstaigoje“.

O dabar? Liovėsi ugdyti? Ar tiesiog – dvigubi standartai? Direktorius apkaltinęs kone nacistinėmis pažiūromis pedagogas esą pademonstravo labai pranciškonišką mąstymą, o pasiūlęs pasirašyti peticiją prieš gender ideologiją kapelionas buvo tiesiog išspirtas iš mokyklos.

Ar V. Kuprelis labiau priimtinas šiai gimnazijai tik todėl, kad yra Kretingos rajono tarybos narys, o P. Vaineikis – tik eilinis kapelionas? Ar todėl, kad pedagogų paminta savigarba nėra tokia svarbi, kaip homoseksualių asmenų? Ar todėl, kad pirmasis konfliktas pasiliko tik Kretingos rajone, o pastarasis nuvilnijo per visą Lietuvą?..

Taigi, ši savaitė Kretingos pranciškonų gimnazijai siaubingai siaubinga. Įstaiga pati save sucenzūravo – pabijojo apginti pranciškoniškąsias vertybes ir apskritai žmogaus teisę į nuomonę. Ir dabar nebeįtinka niekam. Vienus papiktino per tas pirmąsias 6 valandas, kai įstaigos paskyroje kabėjo pranciškoniškosios laisvės įrašas, o po 6 valandų prarado autoritetą brolių katalikų akyse.

Ne “Laisvės partija” sunaikino Kretingos pranciškonų gimnaziją. Apie Stambulo konvenciją nereikia nė kalbėti – ji net nepriartėjo. Gimnazija susinaikino pati.

Beje, direktorius telefonu atsakyti į kelis klausimus šio įrašo autorei ketvirtadienio vakarą atsakyti negalėjo – neturėjęs laiko. Neatsakė ir į klausimus elektroniniu paštu per visą penktadienį. Neperskambino bei nesuregavo net į sms pranešimą ir šios gimnazijos steigėjo – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos – ministras Algirdas Malakauskis. Nepavyko susisiekti ir su P. Vaineikiu – neatsakė į žinutes.

P.S. Aš irgi imu pavyzdį iš V. Kuprelio, kad į komentarus neatsakinėsiu. Nujaučiu, kad bus…

Ar Kretingos pranciškonų gimnazija turėjo pagrindo iš pareigų atleisti kapelioną P. Vaineikį?

View Results

Loading ... Loading ...

 154,006 peržiūrų (-a)

90% LikesVS
10% Dislikes
14 thoughts on “Ar Stambulo konvencijai bebus ką pražudyti Kretingos pranciškonų gimnazijoje?”
 1. Paulius pasakė tiesą apie … o kvaili žurnalistai nesuvokia kad tauta prieš tą idiotišką konvenciją

 2. Žmonės sukrėsti, nemiega naktimis. Kur mes gyvename? Kur vadonai, pilitikai, valdžia, seimas, prezidento nuomonė? Ką reiškia jų priesaika?

 3. Sulyginot visiškai netinkamus dalykus. Taip, kaip kunigas turi teisę ginti tradicinės šeimos instituciją, taip ir mokytojas turi teisę kritikuoti neatsakingą eigeninį požiūrį, galintį vardan ekonomikos pražudyti žmonių gyvybes. Eikit skiepytis ir nešnekėkit to, ko nesuprantat.

 4. o kokia skiepijimosi prasmė, jei neaišku kiek ilgai veikia ta vakcina, ir ar išvis ji veikia, nes paskiepyti ir toliau gali sirgti ir virusą platinti? Beveik visi COVID-19 susirgę Lauksargių globos namų gyventojai buvo paskiepyti dviem dozėmis!

 5. o kuo čia siejasi skiepai ir religija? teisė skelbti savo religinius įsitikinimus ir skiepai? atleidimas iš darbo ir skiepai? straipsnis ne apie skiepus…

 6. Kas stovi už gimnazijos direktoriaus nugaros? Laisvės partija? Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija ? Ką apie tai manys Lietuvos vyskupų konferencija- graži dovana šių metų kovo 19 d. prasidėsiančių Šeima – Amoris laetitia metų šventimo programai. Turiu abejonių , ar pranciškonų gimnazijos vizijoje šeima dar yra visuomenės ir valstybės pagrindas…
  Žurnalistei Ligitai Sinušienei už straipsnį skiriu 11 balų iš dešimties ( ne pagal KretingosPranciškonų gimnazijos vertinimo lentelę)!!!

 7. Labai palaikau Brolį Paulių,šviesus žmogus,už ką atleisti??? Už žmogiškumą,už mūsų šeimos išsaugojimą,už daug už….Tai būkim sąžiningi atleiskim daugelį iš seimo ,iš vadovo pareigų…Tai kur ta LAISVĖ,kur tiesa,gal prabalsuokim pasisakykim,bet teisiam .Negi aš būsiu teisiama už savo nuomonę,aš neprieš ir suprantu ,kad visi męs lygūs,bet kodėl nutildo ir teisia Br. Paulių,tai kokia čia demokratija,Jis juk tik pasakė savo kalbą paskatino…kur čia bėda,aš rinksiuos,tai ir mane atleiskit,iš manęs nėr ka atimti už mano nuomuone,pasodinkit…Ar LIETUVIAIS MES GIMĘ????Tik skanduojam laisvė,laisva valia..

 8. Skiriu kretingiškiams.
  Apie 1956 – 1963 m. kai su a.a. mama eidavome sekmadienio rytais į Kretingos bažnyčią, mama sakydavo, kad prie vartų stovi KGB žmonės ir fiksuoja ar neina melstis mokytojai, tarnautojai ir kt. t. y. labiau nuo valdžios priklausomi žmonės. Taip buvo saugomi nuo tamsuoliškos bažnyčios propagandos tikintieji. Kretingiškiai jūs išsaugojote tą vienintelį vienuolį , kuris tais laikais patarnaudovo kunigui. Atsimenu, kaip užtampė a.a. mamą saugumas, kai per kažkokią istorijos pamoką Leniną pavadinau iškamša. Galiausiai atkūrėte vienuolyną, kuris buvo skelbiamas buvusiu tamsybės židiniu. Dabar puoselėjate tikrai bendražmogiškas vertybes ir visada žaviuosu Jumis vis griždamas iš Vilniaus , lankausi bažnyčioje, džiaugiuosi Jūsų švietėjiška veikla.
  Baigiau Kretingoje dabartinę Prančiškonų gimnaziją, bet net tarybiniais laikais nebuvo tokios ateizmo propagandos, kaip dabar , kai netgi žmonės negali turėti savo nuomonės, tuo labiau kunigas.
  Paskaitykite Petronijaus Satyrikoną, kai berniukams žadėdavo padovanoti arklį už praleistą naktį. Dabar Lietuva iš ES gaus 14 milijardų dydžio malonumų arklį (liks tik sugebėti išleisti) Taip žlugo senovės Roma, nes buvo pradėta gyventi dėl malonumų . Išsižadant dievo duotų įsakymų ir doktrinų neliks ir mūsų.
  Kreipkitės į arkivyskupą, kad įsikištų ir apgintų kunigus. O gal laukiama naujos kardinolo kepurės ir taip priešingai nei pirmais krikščionybės metais šiuo metu niekas savanoriškai neis į liūto narvą.

 9. Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorius (pavardės net nebandžiau įsiminti) pasirodė kaip visiškas bailys. Ne visi kunigo P.Vaineikio pamoksle pasakyti išsireiškimai bei epitetai buvo tinkami, bet būtent už tuos išsireiškimus ir reikėjo sudrausminti kapelioną (neabejoju, kad kitąsyk kalbėdamas apie tą patį, P.Vaineikis rastų tinkamesnį ir nepapiktinantį leksikoną)! Peršasi mintis, kad vienas seimo narys jau įgijo tiek pasitikėjimo savimi bei galių, kad sugebėjo direktoriaus rankomis “nulinčiuoti” per drąsiai kalbėjusį P.Vaineikį. Tai, kad spaudimui pasidavęs direktorius nerado laiko atsakyti į straipsnio autorės užduotus klausimus tik dar sykį patvirtino esant jį visišku bailiu…Ar smagu bus gimnazistams toliau mokytis gražias tradicijas puoselėjusioje, bet nūnai bailio vadovaujamoje, pranciškonišką mažai beprimenančioje gimnazijoje?…

 10. atsakymas R.
  LAbai taikliai pasakėte, kad ir pedagogui, ir kunigui turi būti suteikta teisė išreikšti savo nuomonę, bet nebuvo 🙁

 11. Tik kad šis jūsų garbinamas “herojus” buvo lygiai toks pat netolerantiškas kitaip manantiems, ir nežinia, kaip panašūs asmenys elgtųsi viduramžių raganų medžioklėse. Manau, gavo tai, ko linkėjo kitiems.

 12. Aš už br Pauliu , už Tiesos žodi pasakyta per ji! Dieve laimink br Pauliu , kad jis ir toliau neštu Tavo šviesa. Ačiū tau br Pauliau!🙏🏻

 13. Armagedonas jau prasidėjo. Kol kas laimi tmsybių kunigaikštis

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE